0

YOURCAREERGROUP gegevensbeschermingsverklaring

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze banenbeurs. Voor YOURCAREERGROUP is de bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens van bijzonder belang.

Hieronder informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de diensten die wij aanbieden op de afzonderlijke internet-banenbeurzen HOTELCAREER, GASTROJOBS, TOURISTIKCAREER en AZUBICAREER of andere websites of apps (hierna gezamenlijk "platforms" te noemen) die dit privacybeleid integreren, evenals over de verwerking van gegevens met betrekking tot onze leveranciers. persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 nr. 1 AVG/DSGVO) (verordening op de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Daaronder valt informatie zoals uw naam, uw e-mailadres, uw postadres of uw telefoonnummer. Informatie, die niet direct met uw identiteit in verbinding gebracht kan worden, zoals bijv. het aantal gebruikers van een internetpresentatie, valt niet hieronder.

Wij stellen u daarbij een korte versie en een lange versie van onze gegevensbeschermingsverklaring ter beschikking. De korte versie geeft u een snel overzicht van de essentiële aspecten van de gegevensverwerking in ons bedrijf. De lange versie biedt u een gedetailleerd overzicht.

YOURCAREERGROUP-gegevensbeschermingsverklaring - korte versie

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke (hierna aangeduid als „YOURCAREERGROUP“ of „wij“) zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Datenschutz-Grundverordnung) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals overige gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

YOURCAREERGROUP GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Duitsland
Tel: +49 (0) 211 – 93 88 97 0
E-mail: privacy@yourcareergroup.com

2. Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris

Onze gegevensbeschermingsfunctionaris vindt u via de volgende contactgegevens:

YOURCAREERGROUP GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Duitsland
Tel: +49 (0) 211 – 93 88 97 3948
E-mail: privacy@yourcareergroup.com

3. Oogmerken en rechtsgrondslagen van de verwerkingen en de duur van de opslag

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die over het algemeen kunnen worden gegroepeerd in

- de verwerking van persoonsgegevens (foto's) in verband met deelname aan evenementen, waarbij wij gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang (het nastreven van onze zakelijke belangen) of op basis van uw toestemming.

- de algemene communicatie of het gebruik van onze platforms en onze diensten, waarbij wij gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang (het nastreven van onze zakelijke belangen) of op basis van uw toestemming

- het gebruik van een jobfinder of een sollicitantcentrum , waarbij we gegevens verwerken op basis van een contract

- Gegevensverwerking over klanten of werknemers van klanten, waarbij wij gegevens verwerken in het kader van een legitiem belang of een contract of als gevolg van een wettelijke verplichting.

- Pagina-insights in het kader van ons gebruik van een Facebook Fanpage

- Gegevensverwerking van leveranciers en hun medewerkers, waarbij wij gegevens verwerken in het kader van een legitiem belang of een contract of op basis van een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden opgeslagen, zolang het desbetreffende doel geldt. Meer details vindt u in de lange versie van de gegevensbeschermingsverklaring.

4. Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van contractanten die in opdracht van ons handelen. Zij kunnen dus ontvangers van persoonsgegevens zijn, zoals in detail beschreven in de lange versie van de gegevensbeschermingsverklaring.

Daarnaast kunnen wij in het kader van uw toestemming of een bestaand contract met u, zoals met name beschreven in de lange versie, gegevens aan derden doorgeven of ter beschikking stellen, zodat zij de ontvangers kunnen zijn zoals daar beschreven.

5. Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU of de EER

In bepaalde gevallen kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de EU of de EER (de zogenaamde derde landen). Dit kan in wezen het geval zijn als u solliciteert naar een baan en de aanbieder van de vacature in een derde land is gevestigd. Aan de andere kant maken we gebruik van contractanten of, in het kader van een legitiem belang, van dienstverleners die gegevens gedeeltelijk in derde landen verwerken. Meer details vindt u in de lange versie van de gegevensbeschermingsverklaring.

6. Duur waarvoor persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Persoonlijke gegevens worden in principe opgeslagen zolang het betreffende doel voortduurt. De afzonderlijke opslagperioden worden in de lange versie beschreven onder het desbetreffende doel van de verwerking.

7. Rechten van betrokkenen

U hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Afhankelijk van de omstandigheden hebt u het recht van informatie over de desbetreffende persoonsgegevens (artikel 15 AVG/DSGVO) , het recht op correctie (artikel 16 AVG/DSGVO) of verwijdering (artikel 17 AVG/DSGVO), het recht op beperking van de verwerking(artikel 18 AVG/DSGVO), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG/DSGVO) en het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens (artikel 20 AVG/DSGVO). Als de verwerking gebaseerd is op toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG/DSGVO, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie .

Meer informatie hierover vindt u in de lange versie van onze gegevensbeschermingsverklaring onder " Rechten van de betrokken persoon“.

8. Is er een verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens?

Voor zover u een jobfinder of een sollicitantcentrum creëert of gebruik wilt maken van onze diensten als zakelijke klant of goederen of diensten aan ons als leverancier wilt leveren (zie voor meer details de lange versie van de gegevensbeschermingsverklaring), dient u bepaalde gegevens in het kader van het af te sluiten contract te verstrekken. We verwijzen er dan in elk afzonderlijk geval naar. Voor het overige is de verstrekking van persoonsgegevens noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven, evenmin bent u verplicht persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Het verstrekken van persoonsgegevens voor het gebruik van onze diensten kan echter ook gedeeltelijk noodzakelijk zijn binnen de diensten die wij leveren. Dit betekent dat als u ons niet de gegevens verstrekt die wij nodig achten, wij u mogelijk niet het volledige scala aan diensten kunnen leveren.

9. Wijziging van de verklaring inzake gegevensbescherming; wijziging van het doel

Wij behoudens ons het recht voor, om de gegevensbeschermingsverklaring met inachtneming van de relevante bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving te wijzigen. U vindt de actuele versie op deze plaats of op een andere overeenkomstige, gemakkelijk te vinden plaats op onze website of app. Indien wij van plan zijn uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden dan waarvoor ze werden verzameld, zullen wij u hiervan op voorhand op de hoogte brengen met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

YOURCAREERGROUP Gegevensbeschermingsverklaring - lange versie

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke (hierna aangeduid als „YOURCAREERGROUP“ of „wij“) zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Datenschutz-Grundverordnung) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals overige gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

YOURCAREERGROUP GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Duitsland
Tel: +49 (0) 211 – 93 88 97 0
E-mail: privacy@yourcareergroup.com

Voor zover persoonlijke gegevens worden verwerkt door aanbieders van vacatures, worden persoonlijke gegevens ook verwerkt door YOURCAREERGROUP Österreich GmbH voor Oostenrijkse aanbieders van vacatures, door YOURCAREERGROUP Schweiz GmbH voor Zwitserse aanbieders van vacatures en door StepStone Services Sp. z o.o. voor Poolse aanbieders van vacatures, die dan steeds respectievelijk verantwoordelijk zijn. Voor meer details, zie paragraaf 3.4.

2. Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris

De gegevensbeschermingsfunctionaris vindt u hier:

YOURCAREERGROUP GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Duitsland
Tel: +49 (0) 211 – 93 88 97 3751
E-mail: privacy@yourcareergroup.com

3. Oogmerken en rechtsgrondslagen van de verwerkingen en de duur van de opslag

Navolgend informeren wij u over de verschillende oogmerken waartoe wij persoonsgegevens verwerken, op welke rechtsbasis een dergelijke verwerking steeds geschiedt en hoe lang wij de gegevens daarbij opslaan.

Indien en voor zover wij voor verwerkingsprocedures van persoonsgegevens toestemming vragen aan de betrokken persoon, dient art. 6 lid 1 zin 1 letter a Algemene EU verordening gegevensbescherming (AVG/DSGVO) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens die voor naleving van een contract, waarvan de contractant de betrokken persoon is, noodzakelijk zijn, dient art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG/DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocedures die voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn. Indien en voor zover een verwerking van persoonsgegevens voor de naleving van een juridische verplichting noodzakelijk is, aan welke onze onderneming is onderworpen, dient art. 6 lid 1 letter c AVG/DSGVO als rechtsgrondslag. Is de verwerking ter waarborging van gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde noodzakelijk en wegen de grondrechten en grondvrijheden niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden opgeslagen, zolang het desbetreffende doel geldt.

3.1 Verwerking van persoonsgegevens voor deelname aan evenementen

Bij deelname aan een evenement kunnen we foto's maken waarop ook deelnemers te zien zullen zijn. Voor zover volgens de totaalindruk van de afbeelding de menigte mensen op de voorgrond staat of voor zover de totaalindruk niet op de voorgrond staat, hebben de herkenbaar afgebeelde personen op zijn minst stilzwijgend ingestemd, d.w.z. vanuit het oogpunt van onze desbetreffende fotograaf kan op basis van de totaalindruk worden aangenomen dat zij met kennis van zaken hebben ingestemd met het maken van de foto (bijv.B. door te poseren of in de camera te lachen), mogen wij de geproduceerde foto's gebruiken voor verkoop, reclame en informatiemateriaal in fysieke vorm zoals boekingsformulieren en flyers, informatiebrochures, posters en in elektronische vorm zoals in nieuwsbrieven, reclame-e-mails, op onze website en in onze app of in sociale-mediakanalen, evenals voor perswerk en nieuwsberichten. De rechtsgrondslag hiervoor is een legitiem belang volgens art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, namelijk de bevordering van onze zakelijke doeleinden in de vorm van reclame of verslaggeving met begeleidende afbeeldingen.

3.2 Gegevensverwerking bij algemene communicatie en gebruik van onze platforms en diensten 3.2.1 Algemene toegang tot onze platforms

Bij elke oproep van onze platforms registreren wij geautomatiseerd gegevens en informatie van het oproepende apparaat en slaan wij deze gegevens en informatie op in de logfiles van de server. Voor registratie in aanmerking komen de (1) gebruikte browsertypen en versies, (2) het door het bezoekende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de internetpagina, vanaf waar een bezoekend systeem op onze website komt (zogeheten referrer), (4) de sub-webpagina’s die via een bezoekend systeem op onze internetpagina worden aangestuurd, (5) de datum en de tijd van een bezoek aan de internetpagina, (6) een internet-protocol-adres (IP-adres), (7) de internet-service-provider van het bezoekende systeem en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie, die voor gevaarafweer in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen dienen. Voor veiligheidsdoeleinden, d.w.z. om in geval van aanvallen op onze platforms deze te kunnen terugtraceren, slaan wij deze gegevens, inclusief het IP-adres, gedurende een periode van 14 dagen op en anonimiseren wij daarna de IP-adressen of verwijderen wij de gegevens. Het IP-adres wordt tijdens de verbinding benodigd, om de content van ons platform naar uw browser te verzenden. De rechtsgrondslag voor de verwerking en de daaropvolgende opslag van het IP-adres is een legitiem belang volgens artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO. Het gerechtvaardigd belang met betrekking tot de overdracht van het IP-adres is erin gelegen dat dit voor de weergave van de content van het platform benodigd is; zonder overdracht van het IP-adres is er geen weergave van de website mogelijk. Het gerechtvaardigde belang bij de tijdelijke opslag is gelegen in onze veiligheidsbelangen.

3.2.2 Optimalisatie van zoek- en adviesfuncties

Wij kunnen ook informatie over uw gebruiksgedrag op onze platforms voor het opstellen van statistische modellen opslaan, om op die manier onze platforms gebruikersvriendelijker in te richten en in het bijzonder de functie voor het zoeken en aanbevelen van geschikte vacatures te optimaliseren. Daarbij slaan wij in gepseudonimiseerde vorm (dit houdt in dat hieruit enkel op basis van het statistische model een persoonsverwijzing niet meer kan worden afgeleid) ook uw IP-adres op, om geautomatiseerde toegangen (bots) tot onze platforms bij de aanmaak van de statistische modellen uit te sluiten. De rechtsgrondslag daarbij is artikel 6, lid 1, letter f AVG/DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin, de functionaliteit van het statistische model te waarborgen, teneinde onze diensten te verbeteren. Het IP-adres wordt na een jaar verwijderd.

3.2.3 Sollicitatieformulier

Als wij een sollicitatieformulier op onze platforms ter beschikking stellen voor de op onze platforms gepubliceerde vacatures, en u vult dit in zonder dat u bent ingelogd in een sollicitantcentrum (zie paragraaf 3.2.2 hieronder) en u klikt op de knop om de sollicitatie te versturen, dan sturen wij de informatie die u in het sollicitatieformulier hebt ingevuld door naar de aanbieder die de vacature bij ons heeft geplaatst. De rechtsgrondslag is uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 zin 1 letter a AVG/DSGVO. Houd er rekening mee dat de betreffende aanbieder van de vacature mogelijk niet in de EU/EER is gevestigd, zodat het nodig kan zijn om gegevens door te geven aan een land om uw sollicitatie als precontractuele maatregel met de aanbieder van de vacature uit te voeren, of dat uw sollicitatie toegankelijk is vanuit een land waar het niveau van gegevensbescherming lager is dan in de EU/EER. Houd er rekening mee dat in de regel er geen recht op informatie over de ontvanger bestaat bij een sollicitatie onder nummer, omdat dit de geheimhoudingsbelangen van de ontvanger in het geding zouden komen.

Op basis van een legitiem belang volgens art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, namelijk om onze diensten aantrekkelijk en vlot voor u als gebruiker aan te bieden, bieden wij u na het versturen van een sollicitatie aan om een sollicitantcentrum-account (zie onder subparagraaf 3.3.2) aan te maken en de gegevens die u in het sollicitatieformulier hebt ingevuld, automatisch over te nemen in uw account. Dit is mogelijk zolang u de bevestigingspagina niet sluit na het versturen van de sollicitatie, echter uiterlijk 60 minuten na het versturen van de sollicitatie.

3.2.4 Formulier voor contactopname met instellingen voor vervolgopleidingen of training

Als wij op onze platforms een formulier ter beschikking stellen om contact op te nemen met instellingen voor vervolgopleidingen of training, en u vult het in en klikt op de knop om het te versturen, dan sturen wij de informatie die u in het formulier hebt ingevuld door naar de betreffende instelling voor vervolgopleidingen of training. De rechtsgrondslag is uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 zin 1 letter a AVG/DSGVO. De gegevens die u invoert, worden door ons niet opgeslagen na verzending naar het instituut voor vervolgopleidingen.

3.2.5 Nieuwsletter en nieuws over soortgelijke diensten

Als u zich voor een nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij uw e-mailadres voor toezending van de betreffende nieuwsbrief, waarin wij u regelmatig over interessante onderwerpen informeren. Om te garanderen dat uw aanmelding voor de nieuwsbrief correct geschiedt, d.w.z. om ongeautoriseerde aanmeldingen in de naam van derden te verhinderen, zullen wij u na uw eerste aanmelding voor de nieuwsbrief via de Double-Opt-In-procedure een bevestigingsmail zenden, waarin wij u om bevestiging van de aanmelding verzoeken. De rechtsgrondslag is uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 zin 1 letter a AVG/DSGVO. Wij bewaren uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te sturen totdat u zich afmeldt of totdat we de nieuwsbrief niet meer naar u sturen. Daarnaast kunnen wij u per e-mail berichten sturen over de diensten van YOURCAREERGROUP die vergelijkbaar zijn met de diensten die u al gebruikt. De rechtsgrondslag is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG/DSGVO, namelijk de uitoefening van onze zakelijke belangen.

Voor de statistische evaluatie van de door ons verzonden e-mails bevatten deze zogenaamde telpixels. Telpixels zijn in HTML-e-mails ingebedde miniatuurbeeldbestanden, met behulp waarvan wij kunnen zien of, en wanneer u een e-mail hebt geopend en welke van de in de e-mail aanwezige links werden aangeklikt. Daarbij wordt ook uw IP-adres naar onze servers verzonden. Dit wordt echter niet door ons opgeslagen, evenmin als overige persoonsgegevens. Rechtsgrondslag voor gebruik van deze telpixels is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, waarbij het gerechtvaardigd belang in de evaluatie en optimalisatie van onze nieuwsbrief gelegen is.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen alle soorten nieuwsbrieven van YOURCAREERGROUP zonder dat u andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven (d.w.z. de kosten van uw internetprovider) hoeft te maken.

3.2.6 Bezwaar tegen reclame

Ontvangen wij van u een bezwaar tegen reclamedoeleinden, kunnen wij uw persoonsgerelateerde contactgegevens (naam, postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres) in een blokkeringslijst opnemen, met behulp waarvan wij zekerstellen, dat wij u niet langer ongewenste reclame toezenden. Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, waarbij das gerechtvaardigd belang erin gelegen is, dat wij onze verplichtingen welke voortvloeien uit uw reclamebezwaar, kunnen nakomen. De gegevens worden daartoe zo lang opgeslagen, tot u het reclamebezwaar uitdrukkelijk schriftelijk herroept.

3.2.7 Contactformulier en e-mail contactpersoon

Op onze platforms zijn contactformulieren beschikbaar, die voor elektronische contactopname kunnen worden gebruikt. Via aanklikken van de „Verzenden“-button geeft u toestemming voor toezending aan ons van de in het invoervenster ingetoetste gegevens. Wij slaan tevens de datum en het tijdstip van uw contactopname op. Als alternatief is contactopname via het beschikbaar gestelde e-mailadres mogelijk. In dat geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker en ons antwoord opgeslagen. De in dit verband vrijwillig aan ons verzonden persoonsgegevens gebruiken wij voor bewerking van uw aanvraag en om contact met u op te nemen. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1 letter a AVG/DSGVO. Wij gebruiken de gegevens voor dit doel, tot de betreffende conversatie met u beëindigd is. De conversatie is beëindigd, wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de desbetreffende kwestie definitief is opgehelderd.

3.2.8 YOURCAREERGROUP-enquêtes

Van tijd tot tijd organiseert YOURCAREERGROUP marktonderzoeken. In het kader van deze enquêtes zullen wij geen persoonsgegevens verzamelen. Wij kunnen u aan het eind van de enquête evenwel aanbieden, aan een kansspel deel te nemen. Om deel te nemen aan het kansspel, moet u uw e-mailadres opgeven, wij zullen dit alleen gebruiken voor de wedstrijd om u te informeren als u wint. In het bijzonder zullen wij uw e-mailadres volledig onafhankelijk van uw antwoorden op de enquête opslaan. De rechtsgrondslag voor het opslaan van uw e-mailadres is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 letter a AVG/DSGVO. Hiervoor bewaren wij uw e-mailadres tot het einde van het kansspel.

3.2.9. Inschakeling van contractanten voor diensten op het gebied van hosting en platformbeveiliging, administratie, probleemoplossing en ondersteuning

Voor het leveren van onze diensten gebruiken wij contractanten, die wij navolgend beschrijven. De rechtsgrond voor het gebruik van deze contractanten is een rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, letter f AVG/DSGVO. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in het nastreven van onze zakelijke doelen, in het bijzonder ter naleving van de in deze gegevensbeschermingsverklaring nader beschreven diensten. Een contrair belang is niet evident, omdat wij met de betreffende aannemers een contract op grond van art. 28 AVG/DSGVO hebben gesloten.

3.2.9.1 Hosting

Voor hosting van onze platforms en back-up diensten gebruiken wij contractanten, zodat er persoonsgegevens die op onze platforms opgeslagen worden, aan deze contractanten worden gezonden. Deze contractanten zijn Amazon Webservices, Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, USA (de gegevens worden uitsluitend in de EU verwerkt), StepStone GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Germany, StepStone Continental Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germany en StepStone N.V., Koningsstraat 47 Rue Royale, 1000 Brussels Belgium. Deze contractanten zullen persoonsgegevens voor dezelfde duur opslaan, als de gegevens op basis van de in deze gegevensbeschermingsverklaring gedefinieerde doeleinden op onze platforms worden opgeslagen.

3.2.9.2 Administratieve diensten, diensten voor het corrigeren van fouten en ondersteunende diensten

Voor administratieve, foutverhelpings- en supportdiensten gebruiken wij de firma StepStone Services sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warschau, Poland, welk bedrijf aldus eveneens toegang tot uw persoonsgegevens kan hebben. Principieel vind er geen opslag van persoonsgegevens door StepStone Services sp. z o.o plaats. Dit geschiedt slechts in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld, wanneer dit in verband met het verhelpen van technische problemen noodzakelijk mocht zijn. In deze gevallen geschiedt opslag slechts in de omvang en voor de duur als noodzakelijk is.

3.2.9.3 Verzending van e-mails en andere berichten

Voor de verzending van e-mails en berichten op anderen elektronische kanalen gebruiken wij in het kader van een orderverwerking diensten van Selligent GmbH, Atelierstraße 12, 81671 München, Germany, die haar beurt de volgende onderaannemers inschakelt

- Selligent Benelux NV, Kempische Steenweg, 305 box 401 België
- Selligent International, Avenue de Finlande 2 box 2, 1420 Braine-L'Alleud, België
- Selligent France SA, 20 Place des Vins de France RCS, 75012 Paris, Frankrijk
- Selligent SA, 1420 Braine-l’Alleud, 2 avenue de Finlande, België
- Selligent Iberica S.L.U, Caille Enrique Granados 86-88, Planta 3 °, 0008 Barcelona, Spanje
- Selligent Ltd, Second Floor, 45 Folgate Street, London E1 6GL, United Kingdom
- Selligent Inc., 1300 Island Drive, Str. 200, Redwood City, California 94065, United States of America

De voorgenoemden kunnen dienovereenkomstig uw persoonsgegevens in het kader van de met ons bestaande orderverwerking ontvangen. De opslag daar geschiedt voor de duur, gedurende welke in andere gevallen een opslag voor doeleinden conform deze gegevensbeschermingsverklaring rechtmatig is, dat wil zeggen in het bijzonder voor de in het kader van met u bestaande overeenkomsten inzake de contractuele communicatie dan wel voorts inzake de commerciële communicatie. Het gebruik van Selligent, Inc. is toegestaan op grond van artikel 45 AVG/DSGVO, aangezien het is gecertificeerd als een privacyschild en er dus een adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat volgens het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE ). De certificering kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000PBKYAA4&status=Active worden ingezien.

Rechtsgrondslag voor ons gebruik van Selligent is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, in casu nastreving van onze zakelijke doelen in het kader van de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven methoden. Een contrair belang is niet evident, in het bijzonder, omdat wij een contract inzake orderverwerking met Selligent hebben gesloten.

3.2.9.4. Proxy Caching en Web Application Firewall

Wij gebruiken Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching, Germany en Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, USA als contractanten voor Proxy Caching en voor een Web Application Firewall. Dat betekent. dat elk bezoek aan onze webpagina's door de Server van Akamai wordt bestuurd, dat wil zeggen, de gebruiker wordt niet direct met onze servers verbonden, maar met die van Akamai en Akamai zal dan een aanvraag bij ons indienen en de content aan de gebruiker leveren. Proxy Caching betekent daarbij, dat Akamai bepaalde content, evenwel geen persoonsgegevens voor de duur van 24 uur tussentijds opslaat, om deze sneller aan u te kunnen leveren. De Web Application Firewall betekent, dat Akamai het nodige in het werk stelt om kwaadaardig webtraffic te identificeren en verhindert dat deze onze webpagina’s bereikt. Akamai slaat geen persoonsgegevens op. Wel worden alle gegevenstromen tussen onze servers en de gebruiker door Akamai geleid, zodat hierin ook de persoonsgegevens zijn begrepen. De verzending aan Akamai Technologies, Inc geschiedt in de VS en daarmee in een land buiten de EU of de EER. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG/DSGVO toegestaan, aangezien Akamai Technologies, Inc Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE ) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active worden ingezien.

Met betrekking tot Akamai komt daar inzake de rechtsgrondslag nog bij dat wij aldus ook technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van onze platforms en de op deze opgeslagen persoonsgegevens realiseren.

3.2.10 Google Re-Captcha

Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de correctheid van gegevens, vermijding van automatische registraties / bestellingen door zogeheten bots en rendabel bedrijf van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f DSGVO) in bepaalde gevallen de reCAPTCHA-dienst https://www.google.com/recaptcha/intro/ " van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving door Google wordt nageleefd ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Het gebruik van Re-Captcha dient ter onderscheiding of een invoer door een mens of misbruiklijk via een geautomatiseerde, machinale verwerking plaatsvindt. In de desbetreffende controle is de verzending van het IP-adres en van evt. verdere door Google voor de reCAPTCHA dienst benodigde gegevens inbegrepen. Daartoe wordt uw invoer naar Google doorgezonden en geanalyseerd.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

3.2.11 Cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken in onze webpagina's cookies. CCookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem gearchiveerd en opgeslagen worden. Dergelijke cookies gebruiken wij zowel als technisch middel voor de levering van diensten op onze platforms als ook voor analyse van het webpaginagedrag van onze bezoekers en, op basis daarvan, voor een gebruikersvriendelijkere vormgeving van onze aanbiedingen. Voor dat doel kunnen wij ook andere technieken toepassen, zoals tracking-pixels of de plaatsing van codes in apps. Bovendien kunnen wij deze cookies of andere technieken ook gebruiken, om doelgericht voor u interessante vacatures en andere content aan u te presenteren. Voor een betere overzichtelijkheid hebben wij de informatie over cookies en soortgelijke technieken in paragraaf 4 van deze gegevensbeschermingsverklaring gebundeld. Nadere bijzonderheden vindt u daar.

3.2.12 Youtube-video's

Wij gebruiken de aanbieder YouTube voor de integratie van video's in het kader van een legitiem belang volgens art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, zijnde de aantrekkelijke vormgeving van onze websites. YouTube wordt beheerd door YouTube LLC, met het hoofdkantoor in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc. met het hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Op sommige van onze internetpagina's maken we gebruik van plugins van de provider YouTube. Als u internetpagina's van onze website oproept die met een dergelijke plugin zijn uitgerust - bijvoorbeeld onze mediabibliotheek -, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de plugin weergegeven. Hiermee wordt aan de YouTube-server doorgeven welke van onze websites u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plugin, zoals het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie ook gekoppeld aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van de bedrijven YouTube LLC en Google Inc. voordat u onze website gebruikt en dan de bijbehorende cookies van de bedrijven verwijderen. Als dochteronderneming van Google is Youtube gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ). Meer informatie over de verwerking van gegevens en opmerkingen over gegevensbescherming door YouTube (Google) vindt u op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

3.2.13 Algemene communicatie met ons

In het kader van een algemene communicatie via e-mail met ons, worden de door ons ontvangen e-mails gehasht en gecontroleerd op schadelijke inhoud met behulp van een cryptografische procedure en indien nodig geïsoleerd. Voor dit doel gebruiken we de firma Cyren GmbH, Hardenbergplatz 2, 10623 Berlijn, Duitsland, als contractant. Cyren GmbH maakt op haar beurt gebruik van onderaannemers in Israël (Cyren Ltd.) en de VS (Cyren Ltd.). Deze overdrachten zijn toegestaan op grond van artikel 45 AVG/DSGVO, aangezien er in Israël een passend niveau aan gegevensbescherming bestaat conform het besluit van de Commissie inzake de adequaatheid van de gegevens van 31-01-2011 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D0061&from=DE ) en Cyren Privacy Shield gecertificeerd is en er dus een passend niveau van gegevensbescherming bestaat overeenkomstig het uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE . De certificering kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008QySAAU&status=Active worden bekeken.

3.3 Gegevensverwerking bij gebruik van een jobfinder of een sollicitantcentrum

De YOURCAREERGROUP biedt u een verscheidenheid aan diensten voor de ontwikkeling van uw carrière. De YOURCAREERGROUP heeft als uw carrièrebegeleider op het internet als doel u te ondersteunen in alle fasen van uw professionele leven. In het bijzonder kunt u zich voor dit doel abonneren op een jobfinder en een sollicitantcentrum opzetten, in het kader waarvan wij persoonlijke gegevens verwerken. In deze paragraaf 3.3 informeren wij u over de doeleinden, de desbetreffende rechtsgrondslag en over de opslagduur van deze gegevensverwerkingen.

3.3.1 Jobfinder

Enerzijds bieden wij u de afsluiting aan van een contract over de ontvangst van een jobfinder. Het doel van de gegevensverwerking in het kader van een jobfinder is dat wij u regelmatig e-mails sturen over vacatures die overeenkomen met een door u vooraf gedefinieerd profiel of die u worden aanbevolen op basis van uw gebruiksgedrag bij ons. U kunt details over de jobfinder in onze . gebruiksvoorwaarden vinden. De rechtsgrondslag daarbij is artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG/DSGVO. Wij bewaren de gegevens in het kader van een contract over het gebruik van jobfinder voor de duur van de contractperiode, d.w.z. tot u of wij uw jobfinder beëindigen.

3.3.2 Sollicitantcentrum

Anderzijds bieden wij u de afsluiting van een contract inzake een sollicitantcentrum, in het kader waarvan u verdere functies kunt gebruiken en zo de omvang van het contractueel gebruik kunt definiëren. Doel van de in het kader van dit contract plaatsvindende gegevensverwerkingen is, dat:

- wij in het kader van het contract een sollicitatie naar een sollicitant via uw sollicitantcentrum sturen, als u ons sollicitatieformulier invult en op de button klikt om de sollicitatie te versturen. De rechtsgrondslag daarbij is dan uw contract met ons volgens art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG/DSGVO. Houd er rekening mee dat de betreffende aanbieder van de functie mogelijk niet in de EU of de EER is gevestigd, zodat het op grond van dit contract nodig kan zijn om de gegevens naar een land door te geven, of dat uw sollicitatie toegankelijk is vanuit een land waar het niveau van gegevensbescherming lager is dan in de EU of de EER. Houd er rekening mee dat in de regel er geen recht op informatie over de ontvanger bestaat bij een sollicitatie onder nummer, omdat dit de geheimhoudingsbelangen van de ontvanger in het geding zouden komen.

- wij de aanvragen die u via onze platforms hebt ingediend voor u in uw sollicitantcentrum opslaan, de opslag wordt aangehouden tot u een opgeslagen aanvraag verwijdert, maar maximaal 12 maanden.

- u individuele personeelsvacatures in uw sollicitantcentrum kunt opslaan,

- u YCG e-mailnieuwsbrieven kunt beheren

- u gebruik kunt maken van extra functionaliteiten van een jobfinder (zie 3.3.1)

- u via uw aanmeldcentrum in het kader van het contract een aanmeldprofiel kunt aanmaken. Welke persoonsgegevens daarbij aan ons worden doorgezonden, wordt bepaald door uw specifieke uploads of uw invoeren in de betreffende invoervelden. Eventuele geüploade documenten zullen wij op structuur en inhoud geautomatiseerd analyseren, om onze diensten voor u te optimaliseren. U kunt de omvang van het contractuele gebruik van dit profiel zodanig definiëren, dat u daarmee ofwel alleen op open vacatures kunt solliciteren (ook bij sollicitaties onder nummer), zie daartoe aanstonds, of dit bovendien gedeeltelijk of volledig voor potentiële werkgevers, die als YOURCAREERGROUP-klanten de YOURCAREERGROUP-sollicitantenprofieldatabank of vergelijkbare producten gebruiken, toegankelijk maken, waarbij wij in het laatste geval ook uw profielgegevens kunnen gebruiken om publiek toegankelijke beroepsgerelateerde social media-profielen te vinden en aan uw profiel te koppelen. Wij slaan uw profiel totdat u het verwijdert of het contract voor uw sollicitantcentrum afloopt. Houd er rekening mee dat als u uw profiel beschikbaar stelt aan de aanbieders van vacatures, het mogelijk is dat aanbieders van vacatures die toegang hebben, tot uw profiel, niet in de EU of de EER gevestigd zijn. Dit betekent dat het in het kader van het contract tussen u en ons noodzakelijk kan zijn om toegang te krijgen vanuit een land waar het niveau van gegevensbescherming lager is dan in de EU of de EER.

Als u een profiel hebt aangemaakt en een op onze platforms beschikbaar gesteld sollicitatieformulier voor op onze platforms gepubliceerde vacatures oproept, gebruiken wij uw profielgegevens om dit formulier alvast in te vullen en zullen, als u de button voor het verzenden van de sollicitatie aanklikt, de aanbieder, die de betreffende vacature bij ons gepubliceerd heeft, uw op het formulier ingevulde gegevens toezenden en hem eveneens uw profiel voorleggen. Houd er ook rekening mee dat de betreffende aanbieder mogelijk niet in de EU of de EER gevestigd is, zodat het in het kader van het contract tussen u en ons noodzakelijk is om de gegevens naar een land door te geven waar, of dat uw profiel toegankelijk is vanuit een land waar een lager niveau van gegevensbescherming bestaat dan in de EU of de EER.

Meer details over het sollicitantcentrum kunt u in onze gebruiksvoorwaarden vinden. In verband met de registratie van een sollicitantcentrum en het instellen van de verschillende functies, slaan we ook de datum en tijd op bij de registratie of het instellen van de functies. De rechtsgrondslag voor de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens in verband met uw sollicitantcentrum is artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG/DSGVO, tenzij hierboven anders vermeld.

Wij slaan uw persoonsgegevens net zo lang op als voor de nakoming van de contractueel overeengekomen dienst noodzakelijk is. De persoonlijke gegevens die u in uw sollicitantcentrum hebt opgeslagen, staan voor de duur van het contract ter beschikking en worden door ons gedurende deze periode bewaard. De persoonsgegevens worden verwijderd, zodra u dit met betrekking tot afzonderlijke gegevens zelf doet of ons dienovereenkomstig daarom verzoekt, of wanneer het contract eindigt, dus wanneer u of wij het contract opzeggen, nadere bijzonderheden vindt u in onze gebruiksvoorwaarden .

Bovendien gebruiken wij door u in het kader van een profiel ingestelde informatie om met behulp van het in subparagraaf 3.3.2. beschreven statistische model de baanzoekfunctie en de baanaanbevelingen voor u en andere gebruikers van onze platforms te optimaliseren. Daartoe gebruiken wij in het statistische model bepaalde en ook in combinatie met elkaar niet naar personen herleidbare gegevens uit uw profiel evenals een gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie. Met alleen deze kan vanuit het statistische model geen relatie tot uw persoon worden herleid, deze is alleen van buitenaf mogelijk door pseudonimisering van de aan uw sollicitantencenter toegewezen gebruikersidentificatie en de daarna volgende vergelijking met de in het statistische model opgeslagen gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie. Voor zover wij het statistisch model gebruiken om het zoeken naar een baan en de baanadviezen voor u optimaliseren, gebeurt dit in het kader van uw contract via het sollicitantcentrum op basis van art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG/DSGVO. Voor zover wij de gegevens gebruiken om ons statistische model en aldus ook diensten voor andere gebruikers algemeen te verbeteren, geschiedt dat op basis van een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO. Met het verwijderen van uw sollicitantcentrum worden uw gegevens volledig geanonimiseerd in het statistische model, aangezien het gepseudonimiseerde gebruikers-ID die erin is opgeslagen, geen enkele verwijzing naar uw sollicitantcentrum meer toestaat. Ons gerechtvaardigd belang is daarbij gelegen in het nastreven van onze zakelijke doelen, in casu de verbetering van onze diensten. Een tegengesteld (contrair) belang is niet herkenbaar, aangezien gedurende de contractlooptijd de gegevens inzake het sollicitantencenter reeds voor de contractconforme dienst benodigd zijn en na contractafloop een identificatie niet meer mogelijk is.

3.4 Gegevensverwerking van banenaanbieders of hun werknemers

Onze diensten voor vacatureaanbieders zijn erop gericht, ondernemers en ondernemingen een zo groot mogelijke selectie van geschikte kandidaten te kunnen aanbieden. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens van ondernemers (het gaat bij aan ondernemers gerelateerde gegevens alleen dan om persoonsgegevens, indien de ondernemer een natuurlijke persoon is) of van medewerkers van ondernemingen. De betreffende ondernemingen resp. ondernemers kunnen een contractuele of precontractuele relatie met ons hebben, in individuele gevallen kunnen wij evenwel ook gegevens van ondernemingen en hun medewerkers verwerken, wanneer een dergelijke pre-/contractuele relatie niet bestaat. In deze paragraaf 3.4 informeren wij u over de doeleinden, de desbetreffende rechtsgrondslag en de opslagduur van deze gegevensverwerkingen van ondernemers resp. medewerkers van ondernemingen en de gegevenscategorieën, voor zover wij de persoonsgegevens niet bij de betreffende persoon verzamelen. De gegevens worden verwijderd, zodra deze voor het realiseren van het betreffende doel niet meer benodigd zijn, dat wil zeggen, er geen contract meer met de klant bestaat en wij ook niet van plan zijn een contract met de betreffende klant aan te gaan, er niet langer een gerechtvaardigd belang bestaat en wij voorts ook niet langer verplicht zijn, documenten te bewaren, waarin zich persoonsgegevens kunnen bevinden.

3.4.1 Andere verantwoordelijke personen

Als de betreffende aanbieder van de baan een Oostenrijkse klant is, worden de desbetreffende producten meestal door

YOURCAREERGROUP Österreich GmbH
Prinz-Eugen-Straße 8 - 10
A-1040 Wien
Oostenrijk
Tel.: +43 1 31 00 371
Fax: +43 1 31 00 379
E-mail: info@hotelcareer.at

verkocht, welk bedrijf bijgevolg verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens in verband met de verkoop. Hetzelfde geldt als een aanbieder van een baan om andere redenen een contract afsluit met bovengenoemd bedrijf.

Als de betreffende aanbieder van de opdracht een Zwitserse klant is, worden de betreffende producten meestal door

YOURCAREERGROUP Schweiz GmbH
Lindenstrasse 25
CH-8302 Kloten
Tel.: +41 41 767 40 50
Fax: +41 41 767 40 55
E-mail: info@yourcareergroup.ch

verkocht, welk bedrijf bijgevolg verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens in verband met de verkoop. Hetzelfde geldt als een aanbieder van een baan om andere redenen een contract afsluit met bovengenoemd bedrijf.

Als de betreffende vacaturehouder een Poolse klant is, worden de betreffende producten meestal door

StepStone Services Sp. z o.o.
Ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
Tel.: +48 22 356 36 90
Fax: +48 58 321 7709
info@hotelcareer.pl

verkocht, welk bedrijf bijgevolg verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens in verband met de verkoop. Hetzelfde geldt als een aanbieder van een baan om andere redenen een contract afsluit met bovengenoemd bedrijf.

De eigenlijke diensten worden echter geleverd door de in punt 1 genoemde verantwoordelijke, zodat deze verantwoordelijk blijft voor het leveren van de diensten. De verschillende rollen worden hieronder in detail beschreven. YOURCAREERGROUP Österreich GmbH, YOURCAREERGROUP Schweiz GmbH en StepStone Services Sp. z o.o. worden daarbij gezamenlijk aangeduid als "lokale dochterondernemingen" en verwijzen naar het bedrijf dat het contract met de desbetreffende dienstverlener heeft afgesloten.

3.4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van contractbeheer en -voorbereiding

YOURCAREERGROUP GmbH en de lokale bedrijven verwerken persoonlijke gegevens ten behoeve van de contractadministratie, d.w.z. om de contractuele diensten aan de klanten te kunnen leveren en ten behoeve van de bijbehorende contractvoorbereidingen. Voor zover de lokale bedrijven een contract met de klant sluiten, worden met het oog op de uitvoering van het contract de persoonlijke gegevens aan YOURCAREERGROUP GmbH doorgegeven. Gaat het bij de klant om een natuurlijke persoon, dan is de rechtsgrondslag dat de verwerking voor de nakoming van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG/DSGVO noodzakelijk is. Verwerken wij persoonsgegevens van medewerkers van de klant, dan is de rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten en van die van de klant. Een tegengesteld (contrair) belang van de desbetreffende betrokkene bestaat in zoverre niet, omdat reeds vanuit de optiek van onze klant de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene noodzakelijk is (§ 26 BDSG (Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens)). Daartoe slaan wij persoonsgegevens op voor de duur van de looptijd van het contract.

Voor het overige slaan wij boekingsdocumenten voor de duur van tien jaar en zakelijke brieven, dus elk bericht dat de voorbereiding, de uitvoering of de annulering van een transactie als onderwerp heeft, voor de duur van zes jaar op, om aan onze wettelijke bewaarplichten op grond van § 257 lid 1 nr. 2 HGB en § 147 AO te voldoen, waarbij de termijn bij afloop van het kalenderjaar begint, waarin het zakelijk schrijven ontvangen of verzonden werd resp. het boekingsdocument verwerkt is. Wettelijke grondslag is art. 6 lid 1 zin 1 letter c AVG/DSGVO.

In opdracht van ons is het bedrijf FalStaff Profi GmbH, Führichgasse 8, A-1010 Wenen, actief in de distributie in Oostenrijk en Zuid-Tirol, zodat dit bedrijf de ontvanger van de gegevens kan zijn.

3.4.3 Klantenadvisering

YOURCAREERGROUP GmbH en de lokale bedrijven verwerken de in het kader van een met het betreffende bedrijf gesloten contract of in het kader van een aan het bedrijf gerichte aanvraag van een geïnteresseerde ontvangen persoonlijke gegevens van de klant of geïnteresseerde of zijn medewerkers als contactpersonen ook na afloop van het contract of, als er geen contract wordt gesloten, met het oog op de advisering van de klant en om in geval van een nieuwe aanvraag van de klant of geïnteresseerde op basis van de voorafgaande sluiting van een contract of aanvragen, geschikte diensten te kunnen aanbevelen. De rechtsgrondslag is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1 letter f AVG/DSGVO. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten. Daartoe slaan wij persoonsgegevens op zolang wij ervan uitgaan, dat de betreffende klant in de toekomst een aanvullende of een eerste contract met ons kan sluiten, wat geldt, tot de betreffende klant tegenover ons verklaart, dat hij/zij onder geen beding ooit een contract met ons zal sluiten.

3.4.4 YOURCAREERGROUP-klantencentrum

Om uw contractuele diensten te kunnen gebruiken en beheren, kunnen onze klanten of hun medewerkers gebruik maken van het YOURCAREERGROUP-klantencentrum, dat door YOURCAREERGROUP GmbH wordt aangeboden. In dat verband verwerken wij persoonsgegevens van de desbetreffende klant resp. zijn/haar medewerkers, die deze ter beschikking hebben gesteld, evenals de contractueel overeengekomen of aangeboden diensten en hun gebruik. Bij het gebruik van onze zoekfunctie voor kandidaat-profielen, verzamelen en bewaren we ook of en wanneer er contact is opgenomen.

Gaat het bij de klant om een natuurlijke persoon, dan is de rechtsgrondslag dat de verwerking voor de nakoming van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG/DSGVO noodzakelijk is. Verwerken wij persoonsgegevens van medewerkers van de klant, dan is de rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten en van die van de klant. Een tegengesteld (contrair) belang van de desbetreffende betrokkene bestaat in zoverre niet, omdat reeds vanuit de optiek van onze klant de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene noodzakelijk is (§ 26 BDSG (Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens)). Daartoe slaan wij de gegevens op voor de duur van het contract inzake het gebruik van het YOURCAREERGROUP-klantencentrum.

Daarnaast gebruiken wij de op deze manier verzamelde gegevens in geanonimiseerde vorm om statistieken op te stellen over het algemene gedrag van de klanten van de zoekfunctie voor sollicitantprofielen. Dit stelt ons in staat de klantvriendelijkheid van onze diensten te verbeteren. Rechtsgrondslag is daarbij een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten.

3.4.5 Gegevensverwerking bij de publicatie van vacatureproducten

Als de klanten vacatureproducten of bedrijfsportretten op ons platform publiceren, verwerkt YOURCAREERGROUP GmbH persoonlijke gegevens van de klant, als de klant een natuurlijk persoon is, als de klant contactgegevens van een medewerker in een vacatureproduct verstrekt, verwerken wij zijn persoonlijke gegevens om deze gegevens ter beschikking te stellen aan onze gebruikers in het kader van de vacature op ons platform en om ervoor te zorgen dat de vacature via de zoekfunctie op onze platforms kan worden gevonden. Om het bereik van de vacature te vergroten door deze aan onze samenwerkingspartners door te geven, kunnen wij de inhoud van de vacature geheel of gedeeltelijk doorgeven aan onze samenwerkingspartners, die de vacature of een preview daarvan op hun website plaatsen (een lijst van samenwerkingspartners vindt u op https://www.hotelcareer.de/arbeitgeber/kooperationen-partner , een andere samenwerkingspartner is meinestadt.de GmbH, Waidmarkt 11, 50676 Köln ). Rechtsgrondslag is, indien en voor zover het bij de klant gaat om een natuurlijke persoon, dat de verwerking voor de naleving van een contract op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG/DSGVO noodzakelijk is. Bevat de vacature contactgegevens van medewerkers van de klant, dan is de rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO (verordening op de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens). Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten en van die van de klant. Een tegengesteld (contrair) belang van de desbetreffende betrokkene bestaat in zoverre niet, omdat reeds vanuit de optiek van onze klant de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene noodzakelijk is (§ 26 BDSG (Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens)). Wij slaan de gegevens voor dat doel op voor de duur, gedurende welke de vacature conform de contractuele afspraken op onze platforms beschikbaar is.

3.4.6 Gegevensverwerking voor algemene wervingsdoeleinden

De YOURCAREERGROUP GmbH en de lokale bedrijven verwerken persoonlijke gegevens van de desbetreffende klanten, evenals van andere ondernemers en bedrijven die niet in een zakelijke relatie staan met de desbetreffende onderneming en in dit kader, indien nodig, ook van de contactpersonen aldaar voor het doel van directe werving, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Indien en voor zover wij deze gegevens niet rechtstreeks bij de desbetreffende betrokkene verkregen hebben, kunnen wij contactgegevens van de betrokkene ook aan openbare bronnen ontlenen, waaronder in het bijzonder de webpagina van de betreffende onderneming, brancheregisters of door de onderneming geplaatste vacatures. In het kader van deze rechtstreekse wervingsdoeleinden kunnen wij ook verwijzen naar de eerdere contractafsluitingen van onze klanten en bedrijfsbijzonderheden zoals branchelidmaatschap of bedrijfsgrootte van de betreffende onderneming/ondernemer, om de reclame zo effectief mogelijk te maken. Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO. Het gerechtvaardigd belang is gelegen in de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de rechtstreekse werving zelf (vgl. overwegingsgrond 47 AVG/DSGVO). De betrokkenen zijn gerechtigd te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens voor dergelijke wervingsdoeleinden aan te tekenen. U kunt dit bezwaar te allen tijde kenbaar maken via de contactgegevens in punt 1, in het geval van werving per e-mail vindt u ook een opt-out-link direct in de betreffende e-mail. Wij slaan de gegevens voor dat doel op voor zolang wij erin geïnteresseerd zijn met de betreffende onderneming een contract af te sluiten of tot er een bezwaar werd aangetekend.

3.4.7 YOURCAREERGROUP-webinars

Als u zich aanmeldt voor een webinar van YOURCAREERGROUP, verzamelt YOURCAREERGROUP GmbH bepaalde gegevens om u in staat te stellen deel te nemen aan het webinar. Rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 letter a AVG/DSGVO. Wij slaan de gegevens voor dat doel op, tot het webinar heeft plaatsgevonden. Wij gebruiken als contractanten logMeIn, Inc., 333 Summer Street, Boston, MA 02210 USA, om de registratie vast te leggen en het webinar te organiseren, deze zijn dienovereenkomstig ontvangers van uw persoonsgegevens. Gegevens worden naar de VS verzonden, dus naar een land buiten de EU resp. buiten de EER. De verzending is toegestaan op grond van art. 45 AVG/DSGVO, aangezien logMeIn, Inc. Privacy Shield gecertificeerd is en er aldus een adequaat gegevensbeschermingsniveau conform uitvoeringsbesluiten van de Commissie (EU) 2016/1250 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE ) bestaat. De Privacy Shield Notice is op https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy-shield te vinden. Bovendien hebben wij een contract afgesloten volgens de standaard contractuele bepalingen, welk op https://logmeincdn.azureedge.net/legal/(...) als sjabloon opvraagbaar is, zodat de overdracht ook volgens art. 46 lid 2 letter c AVG/DSGVO toelaatbaar is.

Bovendien gebruiken wij de door u verstrekte informatie ook voor marketingdoeleinden zoals beschreven in subparagraaf 3.4.6, die hierin door middel van verwijzing is opgenomen.

3.4.8 Seminars en evenementen

Als u een deelname aan een seminar of evenement boekt, verwerken wij persoonlijke gegevens zoals beschreven in subparagraaf 3.4.2 om het seminar of evenement te kunnen verzorgen. In het kader van dergelijke evenementen of seminars geven wij bepaalde deelnemersgegevens (naam van de contactpersoon, functiebeschrijving, bedrijf) door aan de desbetreffende docenten. Bovendien zullen deze gegevens herkenbaar zijn voor andere deelnemers op de dag van het evenement door middel van een presentielijst en naamkaartjes op de tafels. De rechtsgrondslag is dat dit noodzakelijk is in het kader van het gesloten contract.

3.5 Facebook fanpage

Wij gebruiken op https://facebook.com/YOURCAREERGROUP een Facebook fanpage. Facebook voorziet ons van pagina-insights voor deze fanpagina. Pagina-insights zijn geaggregeerde gegevens die ons in staat stellen te begrijpen hoe gebruikers met onze fanpagina omgaan. De pagina-insights kunnen gebaseerd zijn op persoonlijke gegevens die zijn verzameld in verband met een bezoek of interactie van personen op of met onze fanpagina en de inhoud ervan. Wij zijn gezamenlijk met Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland") verantwoordelijk voor de verwerking van insights-gegevens in de zin van artikel 26 AVG/DSGVO en hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met Facebook Ireland. Deze kunt u op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum vinden. De rechtsgrondslag voor ons gebruik van de Facebook fanpage en pagina-insights is een legitiem belang in de zin van artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, namelijk met betrekking tot de fanpagina het gebruik van Facebook als informatiekanaal over ons bedrijf en met betrekking tot pagina-insights het beter begrijpen van de belangen van de bezoekers van onze fanpage om gericht op deze belangen te kunnen inspelen.

3.6 Leveranciers

Bij de aankoop van goederen of diensten van leveranciers verwerken wij persoonsgegevens van die leveranciers (het gaat alleen om persoonsgegevens als de leverancier een natuurlijk persoon is) of van medewerkers van die leveranciers. De desbetreffende leveranciers kunnen een contractuele of precontractuele relatie met ons hebben. Daartoe slaan wij persoonsgegevens op voor de duur van de looptijd van het contract. We gebruiken ook gegevens van leveranciers en hun medewerkers voor de crediteurenadministratie, dit omvat specifiek de volgende activiteiten: Onderhoud crediteurenstambestand, factuurverificatie en -toewijzing, vastlegging (boeking) van inkomende facturen en creditnota's, beheer van openstaande posten, initiëren van betaling (inclusief aanbetaling en vooruitbetaling). De rechtsgrondslag voor verwerking in dit kader is dan dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen conform art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG/DSGVO, of voor zover wij gegevens van werknemers van de leveranciers verwerken, de rechtsgrondslag een legitiem belang is conform art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG/DSGVO. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten en van die van de klant. Een tegengesteld (contrair) belang van de desbetreffende betrokkene bestaat in zoverre niet, omdat reeds vanuit de optiek van onze klant de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene noodzakelijk is (§ 26 BDSG (Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens)). Voor zover de betreffende goederen en diensten bij YOURCAREERGROUP Austria, YOURCAREROUP Switzerland GmbH of StepStone Services Sp. z o.o. worden ingekocht, zijn de betreffende personen die in subparagraaf 3.4.1 worden genoemd, verantwoordelijk en kunt u ons en de functionarissen voor de gegevensbescherming onder de daar vermelde contactgegevens bereiken.

Daarnaast bewaren wij boekingsdocumenten en zakelijke brieven op basis van artikel 6 lid 1 letter c AVG/DSGVO voor de in de nationale wetgeving vastgestelde termijnen. Bij YOURCAREERGROUP GmbH bewaren wij boekingsdocumenten en zakelijke brieven, d.w.z. elk bericht dat de voorbereiding, uitvoering of annulering van een transactie tot doel heeft, voor een periode van tien jaar, om te voldoen aan onze wettelijke opslagverplichtingen volgens § 257 lid 1 nr. 2 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) en § 147 AO (Duits Fiscaal Wetboek), waarbij de periode begint aan het einde van het kalenderjaar waarin de zakelijke brief is ontvangen of verzonden of het boekingsdocument is aangemaakt. YOURCAREERGROUP Österreich GmbH bewaart de gegevens volgens § 212 UGB en § 124 BAO gedurende een periode van zeven jaar, waarbij de periode begint aan het einde van het kalenderjaar waarin de zakelijke brief is ontvangen of verzonden of het boekingsdocument is aangemaakt. Bij YOURCAREERGROUP Schweiz GmbH bewaren we de bedrijfsboekhouding en de boekhouddocument gedurende 10 jaar aan het einde van het boekjaar waarin ze werden aangemaakt. Bij StepStone Services Sp. z o.o. wordt de bedrijfsboekhouding voor een periode van vijf jaar bewaard.

4. Cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken in onze webpagina's cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem gearchiveerd en opgeslagen worden. Dergelijke cookies gebruiken wij zowel als technisch hulpmiddel voor de levering van diensten op onze platforms, waar wij bijv. bepaalde functies aanbieden, als voor analyse van het webpaginagedrag van onze bezoekers en, op basis daarvan, voor gebruikersvriendelijkere vormgeving van onze aanbiedingen. Voor dat doel kunnen wij ook andere technieken toepassen, zoals tracking-pixels of de plaatsing van codes in apps. Bovendien kunnen wij deze cookies of andere technieken ook gebruiken, om u interessante vacatures en andere content doelgericht toe te zenden.

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zog. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en zorgen ervoor dat wij of onze partnerbedrijven uw browser bij het volgende bezoek terugherkennen (persistente cookies).

De exacte opslagduur van een cookie kunt u, voor zover hier beneden nog niet specifiek vermeld, op het betreffende cookie vinden door het cookie in uw browser te laten afbeelden.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en per geval kunt beslissen, of u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitsluit. Bij weigering van cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. Navolgend gaan wij nader op concrete cookies in.

4.1 Technisch noodzakelijke cookies

Wij gebruiken technische cookies. Dit zijn cookies die uitsluitend voor het verzamelen van bepaalde informatie op onze platforms noodzakelijk zijn, om een door u als gebruiker aangevraagde of gewenste dienst te verlenen. Dit omvat navigatie- resp. sessiecookies, die een vlekkeloze navigatie en gebruik van de webpagina mogelijk maken (en bijvoorbeeld de toegang tot een bereik met beperkte toegang toestaan); analyse-cookies, die direct door ons worden geplaatst, om verzamelde informatie over het aantal bezoekers en hun gebruikersgedrag te verzamelen; functie-cookies, die u in de vorm van service-optimalisatie de mogelijkheid bieden om volgens enkele geselecteerde criteria (bijv. taalkeuze, voor het kopen van geselecteerde producten) te navigeren.

Rechtsgrondslag voor deze cookies is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, in casu nastreving van onze zakelijke doelen.

4.2 Cookies en technologieën die wij gebruiken via derde partij-aanbieders

We maken ook gebruik van cookies of andere technologieën die ons door externe aanbieders op verschillende gebieden ter beschikking worden gesteld. Hieronder informeren wij u over de desbetreffende aanbieders en hoe u bezwaar kunt maken tegen de cookie of de bijbehorende technologie. In het algemeen kunt u in het geval van websites de juiste instelling in uw browser uitvoeren en in onze apps onder "Instellingen" de schuifregelaar voor anonieme statistieken dienovereenkomstig instellen.

4.2.1 Criteo

Op onze webpagina's gebruiken wij in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid zoals bedoeld in art. 26 AVG/DSGVO diensten van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris.

Doel van de gegevensverwerking is het retargeting, dat wil zeggen, wanneer u bij ons op de webpagina bepaalde aanbiedingen bekeken hebt, kunnen wij u op webpagina's of andere platforms van derden reclame bij vergelijkbare aanbiedingen van ons tonen. In het kader van het contract met Criteo bepalen wij daarbij de omvang van de desbetreffende reclamecampagne. De realisatie van deze reclamecampagne, inclusief de beslissing, welke vacatures waar geleverd worden, valt in dat geval onder de verantwoordelijkheid van Criteo. Daartoe wordt op onze webpagina's rechtstreeks door Criteo een code van Criteo uitgevoerd en worden er op de website zog. (re)marketing-tags (onzichtbare diagrammen of codes, ook als "web beacons" aangeduid) geïntegreerd. Met behulp van deze wordt op uw apparaat een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit bestand wordt vermeld, welke webpagina's de gebruiker heeft opgezocht, voor welke content hij/zij zich interesseert en welke aanbiedingen hij/zij aangeklikt heeft, voorts staat er technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, bezoektijd, evenals verdere gegevens over het gebruik van het onlineaanbod. De bovenstaand vermelde informatie kan door Criteo ook aan vergelijkbare informatie uit andere bronnen worden gekoppeld. Als de gebruiker vervolgens andere webpagina's bezoekt, kunnen vacatures worden afgebeeld die op basis van de in kaart gebrachte interesses precies op hem/haar zijn afgestemd.

Verdere informatie, evenals bezwaarmakingsmogelijkheden tegen de registratie door Criteo vindt u in de Privacybepalingen van Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy .

Criteo slaat de gegevens voor de duur van 13 maanden op, de door Criteo geplaatste cookies lopen automatisch na 13 maanden af.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de in deze paragraaf 4.1. beschreven gegevensverwerking. kunt u uw rechten in het kader van de AVG/DSGVO bij en jegens ons als ook bij en tegenover Criteo doen gelden.

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, in casu nastreving van onze zakelijke doelen.

4.2.2 Beveiligingsanalysetechnieken van de firma Akamai

Onze webpagina's maken gebruik van web- en veiligheidsanalyse-technieken van Akamai Technologies, Inc. ("Akamai"). Deze technieken gebruiken "cookies", tekstbestanden, en „beacons“, die op uw computer opgeslagen worden en die Akamai in staat stellen (i) veiligheidsanalyses uit te voeren en daardoor ongeoorloofde toegang tot onze webpagina's te verhinderen en (ii) uw gebruik van de webpagina's te analyseren. De door de cookies of beacons gegenereerde informatie over de toegang tot onze webpagina's, inclusief uw IP-adres en andere gegevens uit logbestanden, worden naar servers van Akamai gezonden, die zich o.a. in de VS bevinden, en daar opgeslagen en verwerkt. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG/DSGVO toegestaan, aangezien Akamai Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE )een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active worden ingezien.

Akamai zal deze informatie gebruiken om ongeoorloofde toegang tot de webpagina's te verhinderen, rapporten over de activiteiten op de webpagina's voor ons op te stellen, om verdere met het gebruik van de webpagina en het internetgebruik verbonden diensten te leveren en uw gebruik van onze webpagina's te evalueren. Akamai kan deze gegevens ook aan derden doorgeven, indien Akamai om juridische reden daartoe verplicht is of als deze derden in opdracht van Akamai gegevens verwerken. Akamai zal de gegevens niet gebruiken om natuurlijke personen te identificeren. U kunt de opslag van de cookies of beacons door een daarvoor bedoelde instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er evenwel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. De exacte opslagduur van de cookie kunt u in de cookie zelf bekijken, u kunt deze informatie via uw browser oproepen.

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden bij de verwerking van persoonlijke gegevens door Akamai en over de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Akamai vindt u op https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ .

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, in casu nastreving van onze zakelijke doelen en de bescherming van onze webpagina's.

4.2.3 Facebook-pixels

Wij gebruiken binnen onze internetpresentatie „Facebook-Pixel“ van het socialen netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Daardoor zijn zog. telpixels op onze pagina’s geïntegreerd. Als u onze pagina’s bezoekt, wordt via de telpixel een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server aangemaakt.

Facebook ontvangt daardoor o.a. van uw browser de informatie, dat door uw eindapparaat onze pagina werd opgeroepen. Als u Facebook-gebruiker bent, kan Facebook hierdoor het bezoek van onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen u erop dat wij als provider van de pagina’s geen kennis van de content van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook verkrijgen. Wij kunnen slechts selecteren voor welke segmenten van Facebook-gebruikers (zoals leeftijd, interesses) onze reclame getoond moet worden.

Door de pixel uit uw browser op te roepen, kan Facebook bovendien herkennen of een Facebook-advertentie succesvol was, dus bijv. tot een online-aankoop heeft geleid. Op die manier kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertentie voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden meten.

Klik hier als u geen gegevens via Facebook-pixels wilt verzamelen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads#_=_ . In plaats hiervan kunt u de Facebook-pixel op de pagina van Digital Advertising Alliance via de volgende link deactiveren: http://www.aboutads.info/choices/ .

De verzending van gegevens in de VS is op grond van art. 45 AVG/DSGVO toegestaan, aangezien Facebook Privacy Shield gecertificeerd is en er aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE ) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active worden ingezien.

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, in casu nastreving van onze zakelijke doelen, namelijk doelgerichte reclame voor onze diensten.

4.2.4 Google Remarketing

Wij gebruiken op onze webpagina's de Remarketing of "Vergelijkbare doelgroepen"- functie van Google Inc. („Google“). Hiermee kunnen wij de bezoekers van onze webpagina's doelgericht met reclame benaderen, door voor bezoekers van de webpagina's gepersonaliseerde, interesse-gerelateerde vacatures te plaatsen, wanneer deze bezoekers andere webpagina's in het Google Display-netwerk bezoeken. Voor uitvoering van de analyse van het webpagina- gebruik, die de basis voor de aanmaak van interesse-gerelateerde vacatures vormt, maakt Google gebruik van cookies. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van de bezoekers van de webpagina. Bezoekt u daarna een andere webpagina in het Google Display-netwerk, dan worden u op het scherm reclames getoond die met hoge waarschijnlijkheid gebaseerd zijn op eerder opgeroepen product- en informatiebereiken.

U kunt het gebruik van cookies door Google blijvend deactiveren door de onderstaande link te volgen en de daar gereedgezette plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin . In plaats daarvan kunt u het gebruik van cookies door derden-providers deactiveren door de deactiveringspagina van het netwerk-reclame-initiatief (Network Advertising Initiative) op http://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde informatie voor opt-out op te volgen. Verdere informatie over Google Remarketing en de gegevensbeschermingsverklaring van Google kunt u inzien op: http://www.google.com/privacy/ads/ .

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, in casu nastreving van onze zakelijke doelen, namelijk doelgerichte reclame voor onze diensten.

4.2.5 Google Conversion Tracking

Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en rendabel bedrijf van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f) AVG/DSGVO) de marketing- en remarketing-dienst (afgekort „Google-Marketing-Services”) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving door Google wordt nageleefd ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Google-Marketing-Services stelt ons in staat, vacatures voor en op onze website doelgerichter af te beelden, om aan gebruikers uitsluitend vacatures te presenteren die potentiaal beantwoorden aan hun interesses. Wanneer een gebruiker bijv. vacatures voor producten getoond krijgt, waarvoor hij/zij op andere webpagina’s belangstelling heeft getoond, spreekt men van „remarketing“. Daartoe wordt bij het oproepen van onze en andere webpagina's, waarop Google-Marketing-Services actief is, door Google direct een code van Google uitgevoerd en worden er op de website zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare diagrammen of codes, ook als "web beacons" aangeduid) geïntegreerd. Met behulp van deze wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt vermeld, welke webpagina's de gebruiker heeft opgezocht, voor welke content hij/zij zich interesseert en welke aanbiedingen hij/zij aangeklikt heeft, voorts staat er technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, bezoektijd, evenals verdere gegevens over het gebruik van het onlineaanbod. Er wordt eveneens het IP-adres van de gebruikers geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google-Analytics meedelen dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte afgekort en alleen in uitzonderingsgevallen naar een server van Google in de VS wordt verzonden en daar wordt afgekort. Het IP-adres wordt niet met gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google samengevoegd. De bovenstaand vermelde informatie kan door Google ook aan vergelijkbare informatie uit andere bronnen worden gekoppeld. Als de gebruiker vervolgens andere webpagina's bezoekt, kunnen vacatures worden afgebeeld die op basis van de in kaart gebrachte interesses precies op hem/haar zijn afgestemd.

De gegevens van de gebruikers worden in het kader van Google-Marketing-Services als pseudoniem verwerkt. D.w.z. door Google worden bijv. de naam of het e-mailadres van de gebruikers niet opgeslagen en verwerkt, maar Google verwerkt de relevante gegevens cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit de optiek van Google worden de vacatures niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en afgebeeld, maar voor de cookie-eigenaar, ongeacht wie deze cookie-eigenaar is. Dit geldt niet, wanneer een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft verleend om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-Marketing-Services over de gebruiker verzamelde informatie wordt naar Google doorgezonden en op Google’s servers in de VS opgeslagen.

Tot de door ons gebruikte Google-Marketing-Services behoort o.a. het online-reclameprogramma „Google AdWords“. In het geval van Google AdWords ontvangt iedere AdWords-klant een andere „Conversion-cookie“. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden getrackt. De met behulp van de cookie verzamelde informatie dient ertoe, Conversion-statistieken voor AdWords-klanten te genereren welke n voor conversion-tracking hebben gekozen. AdWords-klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat hun add heeft aangeklikt en naar een met een conversion-tracking-tag uitgeruste pagina verder geleid werd. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk identificeerbaar zijn.

Wij kunnen op basis van Google-Marketing-Services "DoubleClick" vacatures van derden op het scherm inlassen. DoubleClick gebruikt cookies, waarmee Google en zijn partner-websites de mogelijkheid krijgen om vacatures te plaatsen op basis van het aantal bezoeken door gebruikers op deze website resp. andere websites op internet.

Verder kunnen wij de "Google Tag Manager" inzetten, om Google analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads , het privacybeleid van Google is op https://www.google.com/policies/privacy beschikbaar.

Als u bezwaar maakt tegen de interesse-gerelateerde reclame door Google-Marketing-Services, kunt u gebruik maken van de door Google beschikbaar gestelde instellings- en opt-out-mogelijkheden: http://www.google.com/ads/preferences .

4.2.6 Adjust

We gebruiken ook de app-analysedienst Adjust (adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin) om het gebruik van onze apps te analyseren. De Adjust-dienst is getest en gecertificeerd in overeenstemming met het ePrivacyseal (European Privacy Seal) (zie https://www.eprivacy.eu/en/customers/awarded-seals/ ).

Bij gebruik van de app verzamelt Adjust namens ons installatie- en gebruiksgegevens. We gebruiken deze anonieme informatie om te begrijpen hoe onze gebruikers met onze app omgaan. Adjust maakt daarbij gebruik van uw geanonimiseerde IDFA- of Android-ID en uw geanonimiseerde IP- en MAC-adres. Het is niet mogelijk om u hiermee te identificeren. Daarom worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsrichtlijn van Adjust: https://www.adjust.com/privacy-policy/ .

De rechtsgrondslag voor de gebruiksevaluatie van gegevens en het gebruik van Adjust is een legitiem belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en de economische werking van onze apps) in de zin van artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO ten behoeve van ons eigen marktonderzoek, reclamedoeleinden en de optimalisatie en vraaggerichte inrichting van de apps. Een tegenstrijdig belang is niet evident, zeker niet omdat we een overeenkomst hebben gesloten met Adjust voor de verwerking van de orders.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van Adjust door in de app onder "Instellingen" de schuifregelaar voor anonieme statistieken in te stellen.

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsrichtlijn van Adjust: https://www.adjust.com/privacy-policy/ .

4.2.7 AppDynamics

Wij maken voor performancedoeleinden gebruik van de diensten van de firma AppDynamics LLC, 303 Second Street, 8th Floor, North Tower, San Francisco, CA 94107. Daartoe plaats AppDynamics een cookie die alleen gedurende uw bezoek aan onze website geldig is.

Opslag van persoonsgegevens vindt niet plaats.

De verzending van gegevens in de USA is op grond van art. 45 AVG/DSGVO toegestaan, aangezien AppDynamics Privacy Shield gecertificeerd is en er aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE ) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificering kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK worden ingezien.

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, in casu nastreving van onze zakelijke doelen.

4.2.8 AdRoll

Onze websites maken gebruik van de diensten van AdRoll Advertising Limited (AdRoll Advertising Limited, Attn: Privacy, Level 6, Burlington Plaza, Burlington Road, Ierland) aangeboden retargeting-diensten. Deze stellen ons in staat om internetgebruikers die interesse hebben getoond in onze aanbiedingen, gericht aan te spreken met gerichte reclame. Voor dit doel worden er geen persoonsgegevens verwerkt, maar er worden alleen cookies, telpixels en vergelijkbare technologieën gebruikt. Hiermee worden gegevens over uw gebruik van het internet en in het bijzonder onze website opgeslagen en verwerkt voor de weergave van reclame. Daarom worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen. De gegevensbeschermingsverklaring van AdRoll is beschikbaar op https://www.adroll.com/de-DE/about/privacy . U kunt hier bezwaar maken tegen het gebruik van AdRoll http://optout.networkadvertising.org/#!/ . U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door de juiste instelling in uw browsersoftware te maken.

De rechtsgrondslag is een legitiem belang volgens artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO, waarbij het legitieme belang bestaat uit het aanspreken van gebruikers op een manier die past bij de doelgroep.

4.2.9 Adobe Analytics

Wij gebruiken SiteCatalyst, een web-analyse-tool van Adobe Systems Software Ireland Limited, die ons in staat stelt onze diensten overeenkomstig uw specificaties te optimaliseren.

Adobe Analytics gebruikt „cookies“, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse door u van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden naar server van de dienst in Ierland verzonden en daar geanonimiseerd en vervolgens in geanonimiseerde vorm voor verdere verwerking doorgezonden naar servers in de VS en daar opgeslagen. Adobe gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, reports over de website-activiteiten voor de websiteprovider samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren.

Een opslag van persoonsgegevens vindt vanwege de anonimisering niet plaats.

Als gebruiker van onze websites hebt u vanzelfsprekend de mogelijkheid om cookies te allen tijde via uw browser-instellingen te blokkeren. U kunt tegen elke toekomstige registratie van uw gebruikersgedrag op het platform bezwaar aantekenen; door de volgende link aan te klikken, ontvangt u een instructie over hoe u cookies op uw computer kunt deactiveren: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG/DSGVO. Het gerechtvaardigde belang zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 letter f AVG/DSGVO dat wij bij de verwerking van de hierboven beschreven gegevens nastreven, is ons belang bij een op de gebruikers- en behoeften afgestemde uitvoering van onze aanbiedingen. Een contrair belang is in het bijzonder daarom niet evident, omdat u te allen tijde bezwaar kunt aantekenen.

5. Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens

We gebruiken contractanten zoals beschreven in de respectievelijke verwerkingsdoelen hierboven (in het bijzonder onder „YOURCAREERGROUP-enquêtes“, „ Ingebruikname van contractanten voor hosting en platformbeveiliging, administratieve, probleemoplossende en ondersteunende diensten" en bij „ Cookies en technologieën die we via externe leveranciers gebruiken “ evenals op "Algemene communicatie met ons)"). Zij kunnen dus ontvangers van persoonsgegevens zijn, zoals in elk geval beschreven.

Bovendien kunnen wij in het kader van uw toestemming of van een bestaand contract met u gegevens aan derden doorsturen of beschikbaar stellen, zoals hierboven (met name op het „Sollicitatieformulier“, in het „Sollicitantcentrum“ voor een door u aan potentiële werkgevers ter beschikking gesteld profiel en onder „ Gegevensverwerking bij de publicatie van reclameproducten“, met betrekking tot bedrijven en hun werknemers) beschreven, gegevens aan derden doorgeven of verstrekken, zodat zij, zoals beschreven, ontvangers kunnen zijn.

6. Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU of de EER

In bepaalde gevallen kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de EU of de EER (de zogenaamde derde landen). Dit kan in wezen het geval zijn als u solliciteert naar een baan en de aanbieder van de vacature in een derde land is gevestigd. Meer details hierover vindt u hierboven op „Sollicitatieformulier“ resp. in het „ Sollicitantcentrum“. Aan de andere kant maken we gebruik van contractanten of, in het kader van een legitiem belang, van dienstverleners die gegevens gedeeltelijk in derde landen verwerken. De details vindt u hierboven onder „Versturen van e-mails en andere berichten “, „Proxy Caching en Web Application Firewall“, „Google Re-Captcha“, „Youtube Videos “, „YOURCAREERGROUP-webinars“ en voor verschillende „Cookies en soortgelijke technologieën “ en in het kader van "Algemene communicatie met ons".

7. Rechten van de betrokken persoon

Worden persoonsgegevens door u verwerkt, bent u zijn u een betrokkene, zoals bedoeld in de AVG/DSGVO en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

7.1 Recht op informatie

U kunt van ons een bevestiging daaromtrent verlangen, of persoonsgegevens, die u betreffen, door ons verwerkt worden.

Is er sprake van een dergelijke verwerking, dan kunt u van ons over volgende informatie inlichtingen verlangen:

(1) de doeleinden waartoe de persoonsgegevens verwerkt worden;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers aan wie de naar u verwijzende persoonsgegevens bekend werden gemaakt of nog bekend worden gemaakt;

(4) de geplande duur van de opslag van de naar u verwijzende persoonsgegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor de vastlegging van de opslagduur;

(5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de naar u verwijzende persoonsgegevens, van een rechts op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of van een bezwaarrecht tegen deze verwerking;

(6) het bestaan van een bezwaarrecht van bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van der gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij van de betrokken persoon worden verzameld;

(8) het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces inclusief profiling op grond van art. 22 lid 1 en 4 AVG/DSGVO en – ten minste in deze gevallen – relevante informatie over de betrokken logica, evenals de draagwijdte en de nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U bent gerechtigd, inlichtingen daaromtrent te verlagen, of de naar u verwijzende persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie verzonden worden. In dat kader kunt u verlangen om over de adequate waarborgen conform art. 46 AVG/DSGVO in verband met de verzending te worden geïnformeerd.

Dit informatierecht kan in zoverre worden beperkt, naar mate het naar verwachting de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die het voorwerp van de verwerking zijn. Voor alle verdere kopieën die u aanvraagt, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratiekosten. Indien de aanvraag elektronisch wordt ingediend, wordt de informatie in een elektronisch standaardformaat ter beschikking gesteld, tenzij anders vermeld. Het recht op ontvangst van de kopie mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van andere personen en het recht van toegang is niet van toepassing wanneer deze toegang informatie zou onthullen die op grond van een wettelijke bepaling of door de aard ervan geheim moet worden gehouden, in het bijzonder vanwege de dwingende legitieme belangen van een derde.

7.2 Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie en/of vervollediging jegens de verantwoordelijke, indien en voor zover de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke is gehouden de rectificatie onmiddellijk uit te voeren.

Uw recht op rectificatie kan in zoverre worden beperkt, naar mate het naar verwachting de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is.

7.3 Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens verlangen:

(1) indien u de juistheid van de naar u verwijzende persoonsgegevens voor een duur betwist, die ons de mogelijk biedt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;

(3) wij de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig hebben, u deze echter voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig hebt, of

(4) indien u bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 AVG/DSGVO hebt aangetekend en nog niet vaststaat, of onze gerechtvaardigde redenen prevaleren boven uw redenen.

Werd de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens – afgezien van uw opslag – uitsluitend met uw toestemming ofwel voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon, dan wel om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat worden verwerkt.

Werd de beperking van de verwerking op grond van de bovengenoemde voorwaarden beperkt, dan wordt u door ons geïnformeerd, voordat de beperking wordt opgeheven.

Uw recht op beperking van de verwerking kan in zoverre beperkt worden, naarmate dit recht naar verwachting de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is

7.4 Recht op verwijdering

7.4.1 Verwijderingsplicht

U kunt van ons verlangen dat de naar u verwijzende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, en wij zijn verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen indien en voor zover één van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De naar u verwijzende persoonsgegevens zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of op overige wijze verwerkt, niet langer noodzakelijk.

(2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking op grond van art. 6 lid 1 letter a of art. 9 lid 2 letter a AVG/DSGVO gebaseerd was, en een andere rechtsgrondslag voor de verwerking ontbreekt.

(3) U maakt op grond van art. 21 lid 1 AVG/DSGVO bezwaar tegen de verwerking aan en er is geen sprake van prioritaire gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u tekent op grond van art. 21 lid 2 AVG/DSGVO bezwaar aan tegen de verwerking.

(4) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) De verwijdering van de naar u verwijzende persoonsgegevens is noodzakelijk ter nakoming van een juridische verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan wij zijn onderworpen.

(6) De u betreffende persoonsgegevens werden in relatie tot aangeboden diensten van de Informationsgesellschaft op grond van art. 8 lid 1 AVG/DSGVO verzameld.

7.4.2 Informatie aan derden

Hebben wij de naar u verwijzende persoonsgegevens openbaar gemaakt en zijn wij op grond van art. 17 lid 1 AVG/DSGVO tot verwijdering van deze verplicht, nemen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten adequate maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke te informeren dat u als betrokken persoon verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens, of van kopieën of replica’s van deze persoonsgegevens, hebt geëist.

7.4.3 Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet, indien en voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is

(1) ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

(2) ter nakoming van een juridische verplichting die de verwerking krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, vereist, of ter behartiging van een taak, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee de verantwoordelijke werd belast;

(3) om redenen van het openbaar belang op het gebied van de openbare gezondheid op grond van art. 9 lid 2 letter h en i evenals van art. 9 lid 3 AVG/DSGVO;

(4) voor het openbaar belang dienende archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van art. 89 lid 1 AVG/DSGVO, voor zover het in paragraaf a) genoemde recht naar verwachting de realisering van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmerd, of

(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

7.5 Recht op gegevensoverdracht

U bent gerechtigd om de naar u verwijzende persoonsgegevens, die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien bent u gerechtigd om deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke ter hand te stellen, indien en voor zover

(1) de verwerking op een toestemming op grond van art. 6 lid 1 letter a AVG/DSGVO of art. 9 lid 2 letter a AVG/DSGVO of op een contract op grond van art. 6 lid 1 letter b AVG/DSGVO berust en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures.

In uitoefening van dit recht bent u tevens gerechtigd om te bewerkstelligen dat de naar u verwijzende persoonsgegevens door een verantwoordelijke rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden toegezonden, indien en voor zover zulks technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden geschaad.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die voor de behartiging van een taak noodzakelijk is, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt waarmee de verantwoordelijke werd belast.

7.6 Recht van bezwaar

U bent gerechtigd, om redenen die uit uw bijzonder situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens, die op grond van art. 6 lid 1 letter e of f AVG/DSGVO geschiedt, bezwaar aan te tekenen; dit geldt tevens voor een op deze bepalingen gegronde profilingprocedure.

Wij verwerken in dat geval de naar u verwijzende persoonsgegevens niet langer, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

Worden de naar u verwijzende persoonsgegevens verwerkt om rechtstreeks reclame te maken, bent u gerechtigd, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame aan te tekenen; dit geldt ook voor profiling, indien en voor zover dit met dergelijke rechtstreekse reclame verband houdt.

Tekent u bezwaar aan tegen de gegevensverwerking ten behoeve van rechtstreekse reclame, worden de naar u verwijzende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid, om in het kader van uw gebruik van diensten van de Informationsgesellschaft – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw bezwaarrecht middels geautomatiseerde procedures uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

U bent tevens gerechtigd, om redenen die uit uw bijzondere situatie resulteren, bij de verwerking van naar u verwijzende persoonsgegevens, welke voor statistische doeleinden op grond van art. 89 lid 1 AVG/DSGVO geschiedt, bezwaar hiertegen aan te tekenen.

Uw bezwaarrecht kan in zoverre beperkt worden, naar mate het naar verwachting de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is.

7.7 Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving

U bent gerechtigd, uw gegevensbeschermingsrechtelijke toestemmingsverklaring te allen tijde te herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking onverlet.

7.8 Geautomatiseerde besluitvorming per afzonderlijk geval, met inbegrip van profilering

U bent gerechtigd aan een niet uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – profiling inbegrepen – berustende beslissing te worden onderworpen, die een juridische uitwerking op u heeft, of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk belemmert. Dit geldt niet, wanneer de beslissing

(1) voor de afsluiting of de naleving van een contract tussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is,

(2) op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften adequate maatregelen ter waarborging van uw rechten en vrijheden evenals van uw gerechtvaardigde belangen bevatten, of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze beslissingen mogen evenwel niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens op grond van art. 9 lid 1 AVG/DSGVO berusten, indien en voor zover art. 9 lid 2 letter a of g niet van toepassing is en adequate maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen genomen werden.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen nemen wij adequate maatregelen om uw rechten en vrijheden, evenals uw gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op bewerkstelliging van ingrijpen door een persoon zijdens de verantwoordelijke, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoren.

7.9 Recht van bezwaarmaking bij een toezichthoudende autoriteit

Behoudens andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen, hebt u het recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw domicilie, uw werkplek of de locatie van de vermoedelijke overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens in strijd is met de AVG/DSGVO.

De toezichthoudende instantie, bij welke het bezwaar werd ingediend, informeert de bezwaarindiener over de stand van het bezwaar en de resultaten van het bezwaar, inclusief de mogelijkheid van gerechtelijke rechtsmiddelen conform art. 78 AVG/DSGVO. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor ons is de Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein- Westfalen (staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van Noordrijn-Westfalen), https://ldi.nrw.de.

8. Is er een verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens?

Voor zover u een jobfinder of een sollicitantcentrum (zie hierboven onder Gegevensverwerking bij gebruik van een jobfinder of een sollicitantcentrum) wilt aanmaken of als zakelijke klant onze diensten wilt gebruiken (zie hierboven onder Gegevensverwerking via ondernemers of werknemers van ondernemingen), dient u in het kader van het af te sluiten contract bepaalde gegevens te verstrekken. We verwijzen er dan in elk afzonderlijk geval naar. Voor het overige is de verstrekking van persoonsgegevens noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven, evenmin bent u verplicht persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Het verstrekken van persoonsgegevens voor het gebruik van onze diensten kan echter ook gedeeltelijk noodzakelijk zijn binnen de diensten die wij leveren. Dit betekent dat als u ons niet de gegevens verstrekt die wij nodig achten, wij u mogelijk niet het volledige scala aan diensten kunnen leveren.

9. Wijziging van de verklaring inzake gegevensbescherming; wijziging van het doel

Wij behoudens ons het recht voor, deze gegevensbeschermingsverklaring met inachtneming van de relevante bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving te wijzigen. U vindt de op het betreffende moment actuele versie op deze plaats of op een andere overeenkomstige, gemakkelijk te vinden plaats op onze website of app. Indien wij van plan zijn uw gegevens voor andere doeleinden te verwerken, d.w.z. voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, zullen wij u hiervan op voorhand op de hoogte brengen met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Versie: 25-09-2019