0

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ONDERWERP VAN HET CONTRACT

1.1 YOURCAREERGROUP GmbH ("YCG") en de ondergetekende contractpartner ("klant") ("partijen") komen overeen de prestaties te vervullen die zij elkaar in het op basis van deze algemene voorwaarden ("AV") en de YCG-prijslijst gesloten contract hebben toegezegd. Contractuele voorwaarden van de klant die afwijken van/in strijd zijn met deze AV worden niet erkend, ongeacht of ze een substantiële wijziging van de orderbevestiging inhouden. Eventuele afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing als YCG daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.

1.2 YOURCAREERGROUP GmbH ("YCG") en de ondergetekende contractpartner ("klant") ("partijen") komen overeen de prestaties te vervullen die zij elkaar in het op basis van deze algemene voorwaarden ("AV") en de YCG-prijslijst gesloten contract hebben toegezegd. Contractuele voorwaarden van de klant die afwijken van/in strijd zijn met deze AV worden niet erkend, ongeacht of ze een substantiële wijziging van de orderbevestiging inhouden. Eventuele afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing als YCG daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.

2. AFSLUITING VAN HET CONTRACT

2.1 Online
Het contract tussen de partijen komt tot stand wanneer de klant gebruik maakt van een dienst via een YCG-website. Door op de Order-knop te klikken en de AV te accepteren, doet de klant aan YCG een aanbod om een overeenkomst af te sluiten. De klant ontvangt dan een geautomatiseerde e-mail via het opgegeven e-mailadres dat de ontvangst van de order bevestigt. Deze e-mail vormt geen bindende acceptatie van de order. De aanvaarding van de order gebeurt via een aparte e-mail.

2.2 Per telefoon
Indien partijen telefonisch een overeenkomst aangaan, ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging per e-mail met daarin de telefonisch overeengekomen voorwaarden. Er zijn geen verdere verklaringen van partijen vereist.

2.3 Orderformulier
Een overeenkomst komt eveneens tot stand indien StepStone een door de klant ondertekend orderformulier van StepStone ontvangt per post, fax, e-mail of ander elektronisch formulier of indien StepStone op basis van het orderformulier een schriftelijke bevestiging in een andere vorm verstrekt.
Indien de klant de inhoud van de orderformulieren van StepStone wijzigt, geldt dit als een nieuw aanbod van de klant; in dit geval komt de overeenkomst alleen tot stand indien deze uitdrukkelijk door StepStone wordt aanvaard. Het verlenen van een dienst wordt niet beschouwd als een impliciete aanvaarding van het gewijzigde contractuele aanbod.

3. BESCHRIJVING DIENST

3.1 Het contract verplicht YCG om de daarin overeengekomen en op de website van YCG vermelde producten te publiceren en de daarin vermelde diensten te leveren (beide: "dienstelementen"), in overeenstemming met deze voorwaarden. Daarnaast zijn de respectievelijke dienstbeschrijvingen van de productgerelateerde voorwaarden van YCG van toepassing.

3.2 Het contract geeft YCG het recht om de klantgegevens te gebruiken voor trendanalyses en overzichten. De desbetreffende resultaten worden echter anoniem gepubliceerd.

3.3 Uitsluiting van mededinging wordt niet toegestaan. YCG heeft het recht om personeelsvacatures en andere vacatures waarvan de inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verbodsbepalingen of in strijd is met de goede zeden, van zijn pagina's te verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing aan de klant. De klant wordt daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Aanspraken op vervanging of terugbetaling door de klant zijn hierdoor niet gerechtvaardigd.

4. VERGOEDING VAN DE DIENSTEN

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met YCG, betaalt de klant voor de plaatsing van de vacature de vergoeding die resulteert uit de desbetreffende prijslijst die online oproepbaar is op het internet op www.hotelcareer.de, www.gastrojobs.de of www.touristikcareer.de. Bepalend is de prijslijst die geldig is op het moment van ontvangst van de order door YCG en die door YCG op het internet is gepubliceerd of anderszins aan de klant is doorgegeven. De prijslijst wordt op verzoek aan de klant toegestuurd.

5. KOSTENREGELING EN BETALINGSOVEREENKOMSTEN

5.1 De vergoeding conform § 4 dekt alle bijkomende kosten, zoals kosten voor e-mail, telefoon, fax, datatransmissie, portokosten en fotokopieën in de gebruikelijke mate. Voor zover de extra kosten hoger zijn dan de gebruikelijke omvang als gevolg van afzonderlijke orders, zal YCG de klant hiervan op de hoogte stellen. De klant is verplicht deze extra kosten te vergoeden als hij deze goedkeurt.

5.2 Facturen worden opgemaakt nadat een van de dienstelementen voor het eerst is geleverd, maar niet later dan 14 dagen na het afsluiten van het contract, als er op dat moment geen dienstelement is geleverd en de klant hiervoor verantwoordelijk is. YCG heeft echter in afwijking hiervan het recht om vooraf diensten te eisen. De betaling is 14 dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek verschuldigd. In geval van verzuim of uitstel van betaling wordt een rente van 8% boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank en incassokosten in rekening gebracht. Bovendien heeft YCG het recht om een forfaitair bedrag te eisen voor het in gebreke blijven ten bedrage van € 40,- (§288 lid 5 BGB (Duits burgerlijk wetboek). In geval van wanbetaling heeft YCG het recht om de publicatie van de afzonderlijke dienstelementen uit te stellen totdat de volledige betaling is verricht. Dit geldt niet als de klant over een retentierecht beschikt. Indien een termijn niet binnen 30 dagen na de vervaldag wordt betaald, is het gehele resterende bedrag onmiddellijk opeisbaar. Alle prijzen zijn onderworpen aan de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op het moment van facturering.

5.3 Voor betalingen vanuit het buitenland accepteren wij cheques onder een bedrag van € 1.000 alleen als het chequebedrag een verwerkingsvergoeding van € 25 bovenop het factuurbedrag bevat. Wij accepteren alleen betaling per bankoverschrijving vanuit het buitenland als alle gemaakte bankkosten door de klant worden betaald.

5.4 Door de klant gedane betalingen worden altijd eerst verrekend met de oudste bestaande vordering. YCG kan zijn te leveren dienstverlening weigeren totdat de klant alle verschuldigde betalingen heeft verricht.

6. BASIS VOOR SAMENWERKING

6.1 YCG streeft ernaar om de reactie op de vacatures van de klant voortdurend te optimaliseren. Dit houdt ook in:

 • het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten in alle media (inclusief online, offline, TV, mobiele en bewegend-beeldproducten en nieuwe vormen van gebruik). De klant gaat ermee akkoord dat de dienstelementen online of offline in print, geluid of beeld door YCG kunnen worden gepubliceerd zonder overleg, ook in print- of online media van samenwerkingspartners. YCG besteedt in alle samenwerkingsverbanden aandacht aan het imago en de kwaliteit van de samenwerkingspartner;
 • De mogelijkheid om werkgeversclassificaties van gebruikers te publiceren, bijvoorbeeld in samenhang met personeelsvacatures van de klant.

6.2 De rechten van de klant uit hoofde van de overeenkomst zijn niet overdraagbaar en niet bestemd voor cessie. Voor het aannemen van een contract door derden is de toestemming van YCG vereist.

6.3 Voor zover YCG in verband met de bestelling van de klant het e-mailadres van de klant heeft ontvangen, is YCG gerechtigd om de klantinformatie, vragenlijsten en verdere commerciële communicatie met betrekking tot de bestelde en soortgelijke diensten van YCG ook na afloop van het contract per e-mail toe te sturen. De klant kan hier te allen tijde informeel en kosteloos bezwaar tegen maken via een e-mail aan YCG met werking voor de toekomst. YCG zal in elke e-mail informeren over het recht van bezwaar.

6.4 In geval van het opstellen van de vacature door YCG verbindt de klant zich ertoe alle informatie en documenten tijdig te verstrekken die nodig en nuttig zijn voor de vaststelling van de in het contract beschreven doelstellingen. Dit omvat in het bijzonder het aanleveren van vacatureteksten en lay-outs in digitale vorm. Dit houdt ook in dat de Klant YCG onmiddellijk op de hoogte stelt als een van de door hem bestelde dienstelementen niet meer actueel is. Bovendien is de klant verplicht om te voldoen aan de samenwerkingsverplichtingen zoals beschreven in de respectievelijke productgerelateerde voorwaarden of, indien beschikbaar, productbeschrijvingen voor afzonderlijke dienstelementen. Indien niet tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden eventuele termijnen voor de uitvoering van de diensten voor YCG dienovereenkomstig verlengd.

6.5 De klant zorgt voor een vlotte ontvangst van e-mails van YCG en stelt YCG in dit verband in als "trusted server". Dit om te voorkomen dat online sollicitaties, die via het YCG-aanvraagformulier naar de klant worden gestuurd, worden gefilterd door mogelijke bedrijfseigen spamfilters van de klant. Hetzelfde geldt voor elke contractuele communicatie.

6.6 YCG behoudt zich het recht voor om door de klant geplaatste orders niet uit te voeren of reeds op het internet gepubliceerde dienstelementen te verwijderen indien de te publiceren inhoud in strijd is met wettelijke voorschriften, officiële verboden, rechten van derden of tegen de goede zeden is of in strijd met de algemene voorwaarden van YCG ("verboden inhoud"). Hetzelfde geldt als er in opdracht van de klant links naar dienstelementen worden geplaatst, die direct of indirect naar pagina's met illegale inhoud leiden. De betalingsverplichting van de klant blijft hierdoor onaangetast. YCG is niet verplicht om te controleren of de rechten van derden door de vacature worden aangetast.

6.7 Voor zover YCG aansprakelijk wordt gesteld voor ontoelaatbare inhoud of andere overtredingen van de wet waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant YCG op eerste verzoek schadeloos stellen. De schadeloosstelling omvat de vereiste juridische kosten.

6.8 Dit geldt met name voor de gepubliceerde inhoud:

 • Als er reclame wordt gemaakt voor een activiteit als zelfstandige of als freelancer, moet dit duidelijk in de tekst worden vermeld.
 • Indien de kandidaat zelf vooruitbetalingen of financiële investeringen moet doen (inclusief deelname aan opleidingen en reiskosten), moet dit duidelijk in de tekst worden vermeld. Hetzelfde geldt als de succesvolle werving van nieuwe leden wordt gedaan voor een op zichzelf staand systeem.
 • De inhoud moet verwijzen naar een vrije positie of activiteit. Reclame voor club- of verenigingslidmaatschappen is niet toegestaan. Bovendien is reclame voor deelname aan illegale verkooporganisaties niet toegestaan (artikel 16 UWG, wet tegen oneerlijke concurrentie)
 • Functiebenaming en -beschrijving moeten correct worden aangegeven en mogen niet misleidend of dubbelzinnig zijn.
 • Websites die aan YCG worden genoemd of toegezonden voor het aanbrengen van links, moeten voldoen aan de wettelijke minimumeisen en moeten met name een colofon hebben dat voldoet aan de wettelijke en de door de jurisdictie ontwikkelde principes.
 • De bepalingen van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) moeten worden nageleefd.
 • Zelfs als aan bovenstaande eisen wordt voldaan, mag naast de op de functie en werkzaamheden betrekking hebbende inhoud, geen enkele inhoud worden gepubliceerd die niet relevant is voor het zoeken naar een baan, zoals daar zijn kansspelen, evenementen die geen betrekking hebben op carrières, pure reclamecampagnes, enz.
 • Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, wordt de inhoud als niet-ontvankelijk beschouwd met de gevolgen van punt 6.
 • YCG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor geleverd gegevensmateriaal, reclameteksten of gerelateerde opslagmedia en is vooral niet verplicht deze te bewaren of aan de klant te retourneren.
 • YCG heeft het recht om plaatsvervangers in te schakelen.
 • Indien de klant ten vroegste drie dagen na het begin van de opstelling van de vacature geen gegevensmateriaal of vacatureteksten heeft aangeleverd, is YCG gerechtigd, maar niet verplicht, om de vacature op naam van de klant te plaatsen op basis van een door YCG aangeleverde standaard lay-out en het vereiste logo/beeldmateriaal van de bedrijfswebsite van de klant te gebruiken. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. Deze service van de zijde van YCG is vrijwillig en kan op elk moment worden stopgezet.
 • De klant moet zijn eigen infrastructuur zodanig naar de actuele stand der techniek configureren dat deze noch het doel, noch de oorsprong van storingen vormt die geschikt zijn om de door YCG aangeboden internetdienst of in het algemeen een soepele en foutloze werking van het netwerk te belemmeren.
 • De klant garandeert dat alle inhoud of delen van inhoud die door hem op het internet worden gepubliceerd of aan YCG worden overhandigd voor publicatie, vrij zijn van de rechten van derden. De klant zal YCG op eerste verzoek schadeloos stellen voor schade die het gevolg is van een overtreding van deze bepaling.
 • Voor dienstelementen die worden geschakeld of gebruikt op pagina's die niet door YCG worden geëxploiteerd, kunnen naast deze AV en de productgerelateerde voorwaarden aanvullende beperkingen en eisen gelden. Wij willen erop wijzen dat er in andere landen ook bepaalde wettelijke voorschriften en verbodsbepalingen voor personeelsvacatures kunnen bestaan. Deze moeten worden nageleefd. Concrete informatie over verdere eisen en beperkingen voor de pagina's die niet door YCG worden geëxploiteerd, zijn op aanvraag beschikbaar.

7. AUTEURSRECHTEN

7.1 Dit contract omvat geen overdracht aan de klant van eigendoms- of gebruiksrechten, licenties of andere rechten op de software. Alle rechten op de gebruikte software, op kenmerken, titels, merken en auteursrechten en andere commerciële rechten van YCG blijven onbeperkt bij YCG.

7.2 Alle door YCG gepubliceerde werkresultaten en informatie vallen onder het auteursrecht van YCG. Alleen de door YCG gepubliceerde werkresultaten en informatie die door de klant of een derde partij zijn aangemaakt en door YCG ongewijzigd zijn overgenomen voor publicatie op het internet, zijn hiervan uitgesloten.

7.3 Met de publicatie van de personeelsvacatures ontvangt YCG de enige databankrechten op de personeelsvacatures van de klant die op de YCG-website worden gepubliceerd.

7.4 De klant draagt de enige pers-, concurrentiewetgevings- en andere verantwoordelijkheid voor de door hem geleverde en voor publicatie bestemde inhoud.

7.5 De klant bevestigt met de verstrekking van de order/het ontvangen van de toegangsgegevens dat alle gebruiksrechten die nodig zijn voor het plaatsen op het internet van de eigenaar van de auteursrechten, aanvullende auteursrechten en andere rechten op de door hem verstrekte documenten en gegevens zijn verworven of dat hij er vrij over kan beschikken.

8. GARANTIE, DEFECTEN

8.1 YCG garandeert een realisatie van de door de klant bestelde diensten die door YCG worden geleverd en op het internet worden gepubliceerd volgens de gebruikelijke technische normen.

8.2 Reclames wegens gebreken bestaan noch in het geval van een slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit, noch in het geval van een slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid. Gebreken moeten door de klant onverwijld, uiterlijk 7 dagen nadat de dienstelementen op het internet zijn geplaatst, schriftelijk worden gemeld en gereklameerd. YCG biedt in eerste instantie garantie op gebreken door latere prestaties in de zin van verlengde prestaties. Pas als dit niet lukt, kan de klant een korting eisen of een herroepingsrecht voor afzonderlijke dienstelementen doen gelden. De klant is verplicht om op verzoek van YCG binnen een redelijke termijn te verklaren of hij blijft aandringen op de levering wegens de vertraging van de levering en/of welke van de vorderingen en rechten hij kan doen gelden. In herhaalde gevallen heeft de klant het recht om het gehele contract voor de toekomst op te zeggen. Het contract kan niet worden opgezegd met ingang van reeds gepubliceerde dienstelementen.

8.3 Voor alle garantieaanspraken van de klant geldt een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf het moment dat de klant kennis van het gebrek had of zonder grove nalatigheid kennis had moeten hebben.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 YCG is aansprakelijk voor schade om welke juridische reden dan ook - in geval van opzet en grove nalatigheid, evenals voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor zover YCG een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of de afwezigheid ervan heeft gegarandeerd, evenals voor claims volgens de wet op de productaansprakelijkheid. Daarnaast is YCG alleen aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid voor schade als gevolg van de schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarop de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de vervanging van de voorzienbare, typisch optredende schade.

9.2 Vanwege plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, kan de klant zich alleen terugtrekken of opzeggen als YCG verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim.

9.3 Als er claims ("eigendomsrechtelijke vordering") worden ingediend tegen klanten door derden als gevolg van de schending van octrooien, auteursrechten, handelsmerken, zakelijke benamingen of handelsgeheimen door een dienst van YCG ("eigendomsrechtelijke inbreuk"), zal YCG de klant vrijwaren van alle kosten (inclusief redelijke juridische verdedigingskosten) en claims die jegens hem als gevolg van definitieve en absolute vonnissen van bevoegde rechtbanken of schriftelijke schikkingen van YCG ontstaan, op voorwaarde dat (i) de oorzaak voor de inbreuk op eigendomsrechten niet door de klant is veroorzaakt, bijvoorbeeld in het geval van publicatie van illegale inhoud volgens paragraaf 6.6, (ii) de klant YCG binnen maximaal twintig (20) werkdagen na het indienen van de eerste claim schriftelijk op de hoogte stelt, (iii) YCG de volledige controle over het verweer tegen de eigendomsrechtclaim behoudt en (ivii) de klant redelijke bijstand en alle informatie te beschikking stelt om YCG in staat te stellen zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen. Voornoemde verplichting geldt niet voor maatregelen of verklaringen, waarmee YCG niet vooraf schriftelijk heeft ingestemd en ook niet als de klant in strijd blijft handelen nadat hij op de hoogte is gebracht van wijzigingen, die een overtreding zouden hebben voorkomen. Indien een inbreuk op de eigendomsrechten door een bevoegde rechtbank wordt vastgesteld of door YCG mogelijk wordt geacht, kan YCG, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, ofwel (i) de diensten zodanig vervangen of wijzigen dat er geen inbreuk op de eigendomsrechten meer bestaat, ofwel (ii) de klant het recht geven om de eigendomsrechten te gebruiken of (iii) indien maatregelen volgens (i) of (ii) niet mogelijk of niet redelijk zijn, dit contract met onmiddellijke ingang buitengewoon beëindigen.

10. GEHEIMHOUDING

10.1 YCG verplicht zich tot geheimhouding van alle als "vertrouwelijk" aangeduide informatie die YCG in het kader van dit contract van de klant ontvangt. Deze verplichting zal door YCG ook na afloop van de contractperiode worden nagekomen.

10.2 Bij de aanvaarding van het aanbod wordt tegelijkertijd overeengekomen dat alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming door beide partijen in acht worden genomen.

10.3 De klant wordt overeenkomstig de wet op de gegevensbescherming geïnformeerd dat YCG zijn gegevens in machinaal leesbare vorm opslaat en mechanisch verwerkt voor contractuele doeleinden.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de kant om de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik van ID's, wachtwoorden, gebruikersnamen of andere beveiligingsmiddelen die in verband met de diensten worden verstrekt en om alle maatregelen te nemen die de vertrouwelijke en veilige behandeling van de gegevens waarborgen en de openbaarmaking ervan aan derden voorkomen. De klant is aansprakelijk voor het gebruik van zijn wachtwoorden of gebruikersnamen door derden indien hij niet op overtuigende wijze kan aantonen dat de toegang tot dergelijke gegevens niet door hemzelf is veroorzaakt en de redenen daarvoor niet door hem kunnen worden beïnvloed. De klant is verplicht YCG onmiddellijk te informeren over een mogelijk of reeds bekend ongeoorloofd gebruik van zijn toegangsgegevens. In geval van overtreding van een of meer van de in deze AV genoemde verplichtingen door de klant, in het bijzonder maar niet uitsluitend die welke onder dit punt zijn vermeld, heeft YCG het recht om de diensten zonder nadere kennisgeving te beëindigen en van de website te verwijderen zonder afstand te doen van enige betalingsverplichting van de klant.

11. BERISPING, GERECHTELIJKE BESLISSING

Indien de klant is gewaarschuwd voor een door YCG gepubliceerd product, reeds een vorderingsverklaring heeft afgegeven met betrekking tot bepaalde vacatures (inhoud) of indien een corresponderend tussentijds bevel, vonnis of andere gerechtelijke beslissing of officiële beschikking is betekend, is de klant verplicht YCG hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Als de klant dit niet doet, is YCG niet aansprakelijk. De klant is dan verplicht YCG op eerste verzoek te vrijwaren van een eventuele vordering van derden en YCG te vergoeden voor eventuele schade.

12. PERIODE

12.1 De in het contract overeengekomen periode ("contractperiode") begint met de levering van het eerste dienstelement door YCG. Deze begint uiterlijk 14 dagen na de inwerkingtreding ervan als de klant verantwoordelijk is voor de niet-tijdige levering van het eerste dienstelement. Hij eindigt automatisch aan het einde van de overeengekomen periode, tenzij anders is bepaald in de volgende productgerelateerde voorwaarden.

12.2 Overeengekomen dienstelementen kunnen alleen binnen de overeengekomen contractperiode worden aangevraagd. Aan het einde van de contractperiode vervalt het recht van de klant op aanvraag van diensten waarvan de betreffende aanvraag nog niet is ingediend vóór afloop van de contractperiode.

13. BEVOEGDE RECHTBANK

Op het contract en de interpretatie ervan is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Als de klant een handelaar is in de zin van § 1 lid 1, een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds van het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch, HGB) is, zijn de rechtbanken van Düsseldorf exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de betreffende contractuele relatie. In alle andere gevallen kunnen wij of de klant een rechtszaak aanspannen voor elke rechtbank die bevoegd is op grond van wettelijke bepalingen.

PRODUCTGERELATEERDE VOORWAARDEN

I. VACATURES

1. BESCHRIJVING DIENST

1.1 Deze voorwaarden voor personeelsvacatures (hierna te noemen: "vacatures") zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van YCG en hebben in geval van twijfel voorrang op deze. De klant kan één of meer vacatures op de website van YCG plaatsen ten behoeve van het zoeken van medewerkers. De vacatures worden in HTML-formaat op het internet gepubliceerd.

1.2 De te publiceren vacatures moeten aan de volgende eisen voldoen, anders gaat het om onrechtmatige inhoud met de gevolgen volgens paragraaf 6.6 van de Algemene Voorwaarden van YCG:

 • In de vacatures mogen alleen links naar de bedrijfsaanwezigheid van de klant worden gepubliceerd.
 • Tekstverwijzingen en/of links binnen de vacature naar verdere vacatures die niet op een van de YCG-websites zijn gepubliceerd, zijn niet toegestaan. Dit omvat ook de vacaturemarkt op de startpagina van de klant.
 • De oproep tot het indienen van ongevraagde sollicitaties is niet toegestaan.
 • Links en/of het plaatsen van bedrijfsnamen of logo's van concurrenten van YCG zijn niet toegestaan, tenzij de klant een concurrent van YCG is en links naar zijn bedrijfsaanwezigheid plaatst.
 • Alle inhoud van een vacature moet direct zichtbaar zijn voor de gebruiker. Voor zover ze niet expliciet door YCG worden aangeboden als onderdeel van speciale reclameproducten, zijn de eigen tracking codes en interactieve elementen van de klant, die bijvoorbeeld met een klik of met de muis te bedienen zijn, niet toegestaan. Uitgesloten hiervan zijn links naar andere sites en e-mailadressen, waarbij §1.2, bullet points één, twee, vier en zes in acht moeten worden genomen. Links moeten in ieder geval zodanig zijn vormgegeven, dat ze herkenbaar zijn wanneer ze naar externe pagina's verwijzen.
 • Toegestane links zijn alleen toegestaan als zogenaamde "no follow" links, d.w.z. dat ze zodanig moeten worden ingesteld, dat zoekmachines ze niet mogen gebruiken voor het berekenen van de linkpopulariteit.
 • Elke uitoefening van invloed op de zoekresultatenlijsten buiten de mogelijkheden van YCG (categorisering, titel en zichtbare tekst van de vacature) is niet toegestaan. Dit omvat in het bijzonder maar niet uitsluitend verborgen tekst (bijv. witte tekst op een witte achtergrond, tekst achter een afbeelding, gebruik van CSS om tekst te verbergen, gebruik van lettergrootte 0) en verborgen links.
 • De categorisering, de titel en de vacaturetekst van de vacature moeten gerelateerd zijn aan de vacature die in de vacature wordt geadverteerd.

1.3 YCG is gerechtigd, maar niet verplicht, om de personeelsvacature ook op andere manieren te publiceren, met name op de websites van YCG's partners of om desbetreffende links naar websites van derden aan te brengen. Het gaat daarbij om een extra en vrijwillige dienst van YCG. De klant maakt hierdoor geen extra kosten.

1.4 De klant is zich ervan bewust dat volgens de huidige stand van de techniek niet volledig kan worden uitgesloten dat de op de websites van YCG en zijn partners gepubliceerde vacatures door andere internetaanbieders met behulp van frames worden gekopieerd, gelinkt en/of aanvullend worden gepubliceerd, gecamoufleerd als een eigen aanbod. De klant kan geen claims jegens YCG ontlenen aan een ongeoorloofde publicatie of een ongeoorloofde koppeling en/of framing door derden. Hiertoe geeft de klant alle toestemmingsverklaringen af die nodig kunnen zijn bij het plaatsen van zijn vacature-opdracht. De klant kan vanwege een ongeoorloofde publicatie of een ongeoorloofde koppeling en/of framing door derden geen aanspraken jegens YCG ontlenen.

1.5 Door de klant ter beschikking gesteld sjablonen voor het maken van vacatures dienen alleen op speciaal schriftelijk verzoek door YCG aan de klant te worden geretourneerd. De verplichting om de gegevens te bewaren eindigt met de beëindiging van het vacaturecontract.

1.6 YCG is niet verplicht de geplaatste vacature voor de klant te bewaren. YCG zorgt voor het regelmatig verwijderen van vacatures in het klantencentrum welke gedurende ten minste drie jaar niet zijn bewerkt en/of geactiveerd.

1.7 Om de kwaliteit van de vacatures over alle apparaten heen te verbeteren, behoudt YCG zich het recht voor om de lay-out van de vacatures dienovereenkomstig te wijzigen.

1.8 Op verzoek van de klant plaatst YCG een button in de personeelsvacatures met de vermelding "Solliciteer nu" of iets dergelijks. Afhankelijk van de keuze van de klant kan deze button verwijzen naar een pagina die door de klant wordt aangewezen of naar een gestandaardiseerd aanvraagformulier dat door YCG op zijn platforms wordt beheerd en waarmee de sollicitanten de in het formulier gevraagde gegevens en de sollicitatie kunnen indienen bij de specifieke account van de klant in het sollicitantenbeheer in het YCG-klantencentrum.

De klant kan deze daar inzien en met de sollicitant communiceren, in dit geval verwerkt YCG namens de klant persoonsgegevens in de zin van art. 28 AVG/DSGVO, de productgerelateerde voorwaarden van YCG voor orderverwerking zijn hierbij van toepassing.

In verband met de sollicitatie kan de klant onder bepaalde omstandigheden ook toegang krijgen tot een cv in de YCG-database via het sollicitantenbeheer volgens de aanvullende voorwaarden DATABANK VOOR WERKZOEKENDEN "Sollicitantprofiel zoeken"; dit gebeurt niet als orderverwerking, YCG stelt alleen de inhoud die door de sollicitant bij YCG is opgeslagen, ter beschikking en blijft verantwoordelijk voor de gegevensbescherming; voor zover de klant deze gegevens gebruikt, kan hij ook verantwoordelijke worden.

1.9 Deze dienstbeschrijving is definitief.

2. PLAATSINGSDUUR VAN DE VACATURES

2.1 De vacature wordt geplaatst en gepubliceerd op het met de klant schriftelijk overeengekomen tijdstip. Indien een dergelijk tijdstip niet is overeengekomen, kan de klant de vacature direct na het versturen van de toegangsgegevens voor het klantencentrum publiceren. De toegangsgegevens voor het klantencentrum worden schriftelijk of per e-mail naar de klant gestuurd. In dit geval wordt het begin van de plaatsing van de vacature beschouwd als de dag volgend op de dag van ontvangst van de toegangsgegevens door de klant. Na afloop van de plaatsing van de vacature blijft de klant toegang houden tot zijn klantencentrum, maar dan in beperkte vorm. Het is dan niet meer mogelijk voor de klant om vacatures te publiceren, het bedrijfsprofiel te bewerken of te zoeken naar sollicitantenprofielen.

2.2 De klant is verantwoordelijk voor de aanlevering van volledige, foutloze en geschikte vacaturemiddelen. YCG is niet verantwoordelijk voor vertragingen die zich voordoen als gevolg van de inhoud van de vacaturetekst die door de klant voor publicatie is verstrekt, zij het om inhoudelijke of technische redenen.

2.3 De klant dient de personeelsvacature onmiddellijk na activering en publicatie op volledigheid en juistheid te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk te melden. Indien de klant de melding van gebreken achterwege laat, wordt de plaatsing van de vacature goedgekeurd als zijnde vrij van gebreken.

3. VACATURES ONDER NUMMER

3.1 YCG biedt de publicatie van vacatures onder nummer voor de klant aan. Binnenkomende elektronische aanvragen worden door YCG onverwerkt en zonder rekening te houden met de inhoud doorgestuurd naar een e-mailadres naar keuze van de klant. YCG is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Alleen elektronische antwoorden worden in aanmerking genomen - offline sollicitaties worden niet doorgestuurd. Aanvragen die duidelijk als geblokkeerd zijn gemarkeerd, worden niet doorgestuurd. YCG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sollicitaties. YCG behoudt zich het recht voor om toepassingen met een duidelijk illegale inhoud (zoals gedefinieerd in § 6.4 Algemene Voorwaarden) te verwijderen.

3.2 De klant is verplicht om de vacatures onder nummer te behandelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de principes van de gegevensbescherming. De klant zal YCG op eerste verzoek vrijwaren van alle aanspraken van derden wegens schending van wettelijke voorschriften of gegevensbeschermingsbeginselen door de klant.

3.3. YCG verzendt alleen berichten van de klant naar de sollicitant als boodschapper. De klant stelt YCG de berichten ter beschikking die naar de sollicitanten moeten worden gestuurd. De klant garandeert dat hij YCG alle wettelijk vereiste berichten zal beschikbaar stellen voor verzending aan sollicitanten en dat de verstrekte berichten niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. In dit verband wordt met name verwezen naar de motiveringsplicht voor ernstig gehandicapte sollicitanten overeenkomstig § 81 SGB IX (Duitse wetboek sociale zekerheid). In het geval van onrechtmatig achtergehouden of onrechtmatige berichten van de klant aan sollicitanten, zal de klant YCG op eerste verzoek vrijwaren van alle claims van derden en behoudt YCG zich het recht voor om de contactgegevens van de klant aan de derde partij bekend te maken.

4. VRIJBLIJVENDE OFFERTES: INTERNATIONAL DEALS, GRATIS DIENSTEN

4.1 Aanbiedingen en prijzen voor international deals zijn altijd onderhevig aan wijzigingen tot de daadwerkelijke plaatsing van de vacature en zijn afhankelijk van de verdere samenwerking van YCG met zijn partners in het buitenland. Een wijziging in de voorwaarden voor international deals geeft geen recht op beëindiging van de raamovereenkomst met YCG.

4.2 YCG biedt af en toe naar eigen goeddunken en zonder enige wettelijke verplichting bepaalde diensten gratis aan tegen nader omschreven voorwaarden. Alle gratis diensten zijn vrijblijvend en kunnen bovendien op elk moment zonder kennisgeving vooraf worden stopgezet of beëindigd. De klant heeft geen wettelijke aanspraak op het gebruik van gratis diensten.

5. OVERIGE

5.1 Wij wijzen onze klanten erop dat YCG geen ongeoorloofde publicaties van personeelsvacatures door derden kan voorkomen. YCG stelt echter alles in het werk om dergelijke publicaties binnen de wettelijke en technische mogelijkheden te voorkomen. De zakenpartner verklaart hiermee in te stemmen.

5.2 Voor zover in het kader van de publicatie van de vacature gebruik wordt gemaakt van beschermde rechten van de klant, in het bijzonder merkrechten en auteursrechten, geeft de klant toestemming om deze rechten bij de vacature-order te gebruiken. De klant verzekert dat hij het gerechtigd is om de goedkeuring te verlenen.

5.3 Een offerte van YCG tegen een lagere prijs dan vermeld in de prijslijst is alleen geldig onder de specifieke voorwaarden en voor de specifieke klant. Het is niet van toepassing als de klant een andere contractpartner, bijvoorbeeld een agentschap, namens hem wil laten optreden.

5.4 Voor de aanvaarding van het contract door derden aan de zijde van de klant ("reselling") is de voorafgaande toestemming van YCG vereist.

II. BIJZONDERE ADVERTENTIEPRODUCTEN

1. BESCHRIJVING DIENSTEN

De dienstbeschrijvingen worden beschouwd als een hoedanigheidsovereenkomst en zijn definitief. Verdere functionaliteiten zijn niet verschuldigd.

Bedrijfslogo A-Z (roterend)

YCG publiceert namens de klant een door de klant verstrekte bedrijfspresentatie, inclusief het door de klant aan YCG ter beschikking gestelde bedrijfslogo. De bedrijfspresentatie bevat een link naar de personeelsvacatures van de klant.

Nieuwsbriefbijdrage

YCG stuurt regelmatig een nieuwsbrief naar geregistreerde sollicitanten, waarin zowel carrière-specifieke onderwerpen als bedrijfspresentaties zijn opgenomen. De klant krijgt eenmalig een door de klant opgegeven of door YCG ontworpen tekst en een logo/afbeelding aangeboden en wordt in de nieuwste nieuwsbrief uitgelicht. Deze bedrijfspresentatie bevat een link naar personeelsvacatures van de klant op de desbetreffende banenbeurs.

Bedrijfsbanner, werkgeverslogo, premium-bedrijfsprofiel

De bedrijfsbanner zal prominent in de zoekresultaten van YCG's job boards worden geplaatst. De klant levert YCG de volledige bedrijfsbanner aan als JPEG- of GIF-bestand. Als er meerdere bedrijfsbanners tegelijk worden geboekt, verschijnen ze roterend op basis van het willekeurigheidsprincipe. Het werkgeverslogo verschijnt roterend op de startpagina op basis van het willekeurigheidsprincipe.

Het premium-bedrijfsprofiel bestaat uit een bedrijfspresentatie waarin foto's en een video over het bedrijf kunnen worden geïntegreerd. Afbeeldingsbestanden kunnen worden geleverd in jpg-, png- of gif-formaat.

De klant kan een link naar zijn videopresentatie die hij in zijn Vimeo- of Youtube-kanaal geüpload, naar YCG sturen, die dan door YCG naar het premium-bedrijf wordt doorgelinkt.

Prijs en details van de producten zijn gebaseerd op de YCG-prijslijsten of de contractuele overeenkomsten.

Jobfinder-advertentie, premium job en top listing

YCG publiceert namens de klant een door de klant gespecificeerde vacature in de regelmatig door YCG gepubliceerde jobfinder (in de volgende "jobfinder-advertentie"). Deze bestaat uit een tekstadvertentie en een afbeelding. De tekstadvertentie mag niet langer zijn dan 300 tekens (inclusief spaties en koptekst) en de afbeelding mag niet groter zijn dan 300 pixels breed. De jobfinder-advertentie zal worden gepubliceerd als een advertentie in een YCG-jobfinder met inachtneming van het scheidingsprincipe van de perswetgeving. Er kan een link naar YCG-personeelsvacatures, YCG-advertentieoverzichten, YCG-bedrijfsportretten of rekruteringsevenementen op de homepage van de klant worden geplaatst.

Per jobfinder wordt slechts één jobfinder-advertentie gepubliceerd.

De klant is verplicht het advertentiemateriaal volledig en in de juiste vorm tegelijk met de boeking, echter uiterlijk twee dagen voor de geplande verschijningsdatum, naar YCG te sturen. Als YCG het advertentiemateriaal niet tijdig en volledig in de juiste vorm ontvangt, vervalt het recht op publicatie zonder vervanging. De vordering tot betaling van YCG blijft onaangetast.

De klant is er zich van bewust dat de jobfinder alleen naar abonnees wordt gestuurd. Abonnees kunnen zich gratis registreren om de jobfinder te ontvangen, waarbij ze steeds alleen dan een exemplaar ontvangen, als er ten minste één personeelsadvertentie beschikbaar is die aan het opgegeven profiel voldoet. Abonnees kunnen zich uitschrijven en beschikken over expliciete blokkeringsberichten. YCG kan daarom het aantal ontvangers niet garanderen.

Door een premium job te boeken, verschijnt de advertentie van de klant roterend op de startpagina op basis van het willekeurigheidsprincipe.

YCG biedt met top listing de plaatsing van vacature in het bovenste deel van de resultatenlijst aan, welke daar roterend op basis van het willekeurigheidsprincipe verschijnen.

Opleiding en bijscholing vacatures

YCG biedt klanten met een afgesloten advertentiecontract binnen de contractduur de mogelijkheid om via het klantencentrum hun eigen opleidings- en bijscholingscursussen aan te bieden in de opleidings- en bijscholingsdatabank van YCG. Elke cursus bevat een aparte cursusaankondiging met een afzonderlijke advertentietekst.

De premium-diensten top course en bedrijfslogo kunnen aan de cursusadvertenties worden toegevoegd .

Beide diensten verschijnen roterend op de opleidings- en bijscholingspagina op basis van het willekeurigheidsprincipe.

De prijs en de details van de afrekening zijn gebaseerd op de YCG-prijslijsten of de contractuele overeenkomsten.

Video-sollicitatiedienst

a. De video-sollicitatiedienst ("VIDEO-SOLLICITATIEDIENST") stelt klanten in staat om a) geautomatiseerde sollicitatiegesprekken op maat aan te maken en/of b) live sollicitatiegesprekken te voeren (de "VIDEO-SOLLICITATIE"). Een geautomatiseerd sollicitatiegesprek is een gestructureerde manier van een sollicitatiegesprek voeren, waarbij de kandidaat van de klant ("KANDIDAAT") wanneer het hem of haar uitkomt een vooraf opgenomen reeks vragen beantwoordt met een video-opname. Het live sollicitatiegesprek is een real-time interactief online gesprek tussen een KANDIDAAT en één of meerdere vragensteller(s).

b. Het webgebaseerde softwaresysteem waarin de VIDEO-SOLLICITATIEs worden gegenereerd (het "SYSTEEM"), opgeslagen in een database die specifiek is bestemd voor de klant en ter beschikking van de klant worden gesteld. Dit SYSTEEM is voor de klant toegankelijk via een internetverbinding en met gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord.

c. Het SYSTEEM kan ook worden gebruikt voor live videosollicitaties met behulp van een webcam (zie 8.1.14 b hierboven)

d. Het is de klant niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot het SYSTEEM, bijvoorbeeld door hen VIDEO-SOLLICITATIEs met zijn KANDIDATEN te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst.

e. Om gebruik te maken van de VIDEO-SOLLICITATIEDIENST is de aankoop van credits (tegoeden) noodzakelijk. Eén credit vertegenwoordigt één VIDEO-SOLLICITATIE. Telkens wanneer een VIDEO-SOLLICITATIE wordt gehouden, worden de betreffende credits van de klantenrekening in het SYSTEEM afgetrokken. Een VIDEO-SOLLICITATIE is uitgevoerd als a) de KANDIDAAT zijn opgenomen video heeft ingestuurd of b) de klant het live sollicitatiegesprek met de KANDIDAAT heeft gehouden. De betaling gebeurt vooraf na uitgifte van de factuur.

f. YCG heeft het recht om de opgenomen VIDEO-SOLLICITATIEs na honderdtachtig (180) dagen uit het SYSTEEM te verwijderen, tenzij anders overeengekomen met de klant.

III. ONLINE BESTELLING

1. BESCHRIJVING DIENSTEN

Deze voorwaarden voor het online bestellingen van vacatures zijn een aanvulling op onze algemene voorwaarden.

2. AFSLUITING VAN HET CONTRACT

Het contract komt tot stand door de bestelling van de klant en de aanvaarding van de bestelling door YCG. YCG accepteert de bestelling binnen een week per e-mailbevestiging. De ontvangstbevestiging van de bestelling (§ 312 i lid 1 p. 1 nr. 3 BGB) wordt automatisch gegenereerd en vormt geen verklaring van aanvaarding. De op de website gepubliceerde producten en prijslijsten zijn altijd vrijblijvend. Wij stellen alles in het werk om altijd de juiste producten en prijslijsten te publiceren. YCG is pas gebonden aan de levering van de producten tegen de opgegeven prijzen na ontvangst van de acceptatieverklaring door YCG.

3. BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 De AE-provisie wordt NIET toegekend voor online-inzendingen.

3.2 Facturen worden opgemaakt bij het afsluiten van het contract, tenzij in afzonderlijke contracten anders is overeengekomen. YCG behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling te eisen. De vordering tot betaling is 10 dagen na de factuurdatum zonder aftrek verschuldigd.

3.3 YCG doet de terugbetaling onder de wettelijke voorwaarden.

4. KLANTINFORMATIEVERPLICHTINGEN

4.1 Volgens § 312i BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) art. 246c EGBGB verstrekt YCG de volgende informatie: De klant wordt via de volgende afzonderlijke technische stappen naar het contract voor het plaatsen van een vacature geleid:

 • Invullen van het orderformulier inclusief advertentievoorbeeld
 • Er kan op bepaalde pagina's een advertentievoorbeeld worden opgevraagd tot de order is geplaatst. Voorafgaande aan de afronding van de bestelling, kunt u de bestelling controleren op invoerfouten door op de knop "Nu bestellen" te klikken. Correcties zijn mogelijk door terug te keren naar de vorige stappen door op de desbetreffende knop te klikken.
 • Lezen en accepteren van de AV door de klant
 • Op "Nu bestellen” klikken door de klant
 • Elektronische ontvangstbevestiging van de order door YCG (dit is nog geen orderbevestiging, maar dient ter bevestiging van de ontvangst van de order)
 • Orderbevestiging door YCG via e-mail aan de klant
 • Het contract komt tot stand na ontvangst van de orderbevestiging door YCG. De advertentie wordt nu online gezet.

4.2 Deze voorwaarden (algemene voorwaarden, de productgerelateerde voorwaarden voor vacatures en de productgerelateerde voorwaarden voor online plaatsing) bevatten de volledige tekst van het contract voor de online plaatsing van een advertentie. De prijs voor een online inschrijving wordt bepaald door de prijslijst die op de website van YCG werd gepubliceerd ten tijde van het opstellen van de door YCG aan de klant voorgelegde contractofferte. De juridische relaties die voortvloeien uit het (gratis) bezoek aan de YCG-website worden uitgelegd en gedefinieerd in onze gebruiksvoorwaarden. Na het afsluiten van het contract slaan we de ingevoerde gegevens van de klant op tijdens de online invoer. Deze ingevoerde gegevens zijn niet toegankelijk voor de klant na het afsluiten van het contract. Bovendien willen wij erop wijzen dat wij alleen de actuele voorwaarden en prijslijsten online publiceren en dat de ten tijde van het sluiten van het contract geldende voorwaarden en prijslijsten daarom ook bij een latere actualisering niet meer voor de klant toegankelijk zijn.

4.3 Volgens § 312i lid 1 zin 1 nr. 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek voorziet YCG in technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de bestelling wordt geplaatst. Het belangrijkste element bij het online plaatsen van vacatures is het advertentievoorbeeld op elk van de drie formulierpagina's.

4.4 De voor het afsluiten van het contract beschikbare taal is het Duits.

4.5 YCG houdt zich aan de Duitse gegevensbeschermingsnormen en aan de codes in de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaring van YCG.

IV. DATABASE VOOR WERKZOEKENDEN "Sollicitantenprofiel zoeken”

1. Beschrijving dienst

1.1 YCG onderhoudt een databank met cv's van werkzoekenden. YCG geeft klanten die een account hebben geboekt toegang tot de database van werkzoekenden en stelt hen in staat om contact op te nemen met deze databank voor de duur van hun contract.

1.2 Bedrijven die in opdracht van derden werken, hebben geen recht op toegang tot de databank voor werkzoekenden. Het is klanten ook niet toegestaan derden toegang te verlenen.

2. Verplichtingen van de klant

2.1 Klanten moeten handelen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, wetten ter bescherming van derden en de goede zeden.

2.2 De klant verbindt zich er in het bijzonder toe om geen persoonlijke gegevens van kandidaten door te geven, tenzij dit noodzakelijk is om een specifieke vacature te vervullen, om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en om alle voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. De gegevens van de kandidaten mogen alleen worden verwerkt in verband met de invulling van een specifieke vacature en er mag alleen voor dit doel contact worden opgenomen met de kandidaten. YCG gaat ervan uit dat een opslag voor maximaal 12 maanden noodzakelijk is, waarbij ook rekening wordt gehouden met een mogelijke verdediging tegen eisen i.v.m. de wet gelijke behandeling, zodat de klant zich ertoe verbindt om alle gegevens van de betrokken persoon die bij hem zijn opgeslagen en door YCG zijn ontvangen, uiterlijk 12 maanden na de toegang tot de gegevens te verwijderen. YCG behoudt zich het recht voor om de toegang van de klant te blokkeren in geval van overtreding.

2.3 Indien YCG door een werkzoekende wordt verzocht zijn gegevens te verwijderen en YCG de klant hiervan op de hoogte stelt, dient de klant alle kopieën, bestanden of gegevens die bij een bepaalde kandidaat horen, onmiddellijk te verwijderen.

2.4 De kandidateninformatie wordt uitsluitend door de kandidaten zelf verstrekt, zodat YCG de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid of beschikbaarheid ervan niet kan garanderen. YCG staat ook niet garant voor een bepaald aantal antwoorden.

2.5 De klant is zich ervan bewust dat er speciale regels gelden voor de overdracht van gegevens buiten het toepassingsgebied van de Europese Unie of de EER. De klant zal daarom alleen persoonlijke gegevens verstrekken onder de voorwaarden van de artikelen 44-49 AVG/DSGVO naar derde landen.

2.6 De klant zal YCG vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, vorderingen, schadevergoedingen en andere kosten die YCG maakt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van de klant.

3. Factureringsmodellen

3.1 De prijs en de details van de facturatie zijn gebaseerd op de prijslijsten van YCG of de contractuele overeenkomsten.

V. BANENBEURZEN

5.1 EVENEMENTCONTRACT

Evenementencontract in de zin van de volgende Algemene Voorwaarden is het contract tussen de klant (exposant) en YOURCAREERGROUP GmbH (organisator) met betrekking tot de huur van standruimte of ruimtes op de sollicitatiebeurzen "Recruiting Days van YOURCAREERGROUP" of d "Jobmesse Mein Karrieretag/Banenbeurs Mijn Carrièredag” - met het oog op de aanwerving van personeel.

De organisator verbindt zich ertoe de overeengekomen standruimte of ruimtes ter beschikking te stellen. Tenzij de exposant uitdrukkelijk afziet van specifieke items, omvat dit ook de volgende diensten:

 • 1 hoge tafel en 2 barkrukken (voor speciale en basisoppervlakken) - 2 hoge tafels en 4 barkrukken (voor premium-oppervlakken)
 • Stroomaansluiting
 • Water/koffie
 • Catering voor de eigenlijke deelnemers, voor speciale en basisoppervlakken voor max. 2 en bij premium-oppervlakken voor max. 4 personen
 • Ophanging van belangrijke vacatures op de vacaturemuur
 • Vermelding in het beursprogramma
 • Bij een doorlopend advertentiecontract geven wij 2 weken toegang tot het sollicitantprofielzoeken (SPZ), zodat de exposanten tot aan de banenbeurs in contact kunnen komen met de sollicitanten en ter plaatse op de banenbeurs persoonlijke afspraken kunnen maken.

Als de diensten worden geannuleerd, is dit definitief en is er geen aanspraak op de levering of hervatting van deze diensten zonder een afzonderlijke boeking tegen betaling. Daarnaast biedt de organisator een WLAN aan als een vrijblijvende extra dienst. De toewijzing van de individuele standruimte(s) gebeurt door de organisator, tenzij het product "standruimte" is gereserveerd; in dat geval kan de exposant, afhankelijk van de beschikbaarheid, beslissen waar hij zich wil positioneren binnen het door de organisator toegewezen vakgebied.

De organisator behoudt zich het recht voor om aan de exposant andere dan de bevestigde standruimte(s) toe te wijzen indien daar een goede reden voor is en de andere standruimte(n) qua uitrusting en ligging overeenkomen met de bevestigde standruimte(s). Het is de exposant niet toegestaan de standruimte(s) onder te verhuren of opnieuw te verhuren zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. De exposant kan bij het plaatsen van de bestelling extra diensten boeken waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

§ 2 SLUITING VAN HET CONTRACT

Het evenementcontract komt tot stand wanneer de organisator het ondertekende evenementcontract schriftelijk of per e-mail bevestigt. De organisator behoudt zich het recht voor om individuele evenementen/bestemmingen te annuleren indien het minimum aantal deelnemers van 15 exposanten per evenementen/bestemmingen niet wordt bereikt. De exposant wordt ten minste 4 weken voor aanvang van het evenement op de hoogte gesteld van de annulering van het evenement. In dit geval zijn schadeclaims van de exposant uitgesloten.

§ 3 DIENSTEN EN PRIJZEN

Alle prijzen vloeien voort uit het contract van de gebeurtenis, ze zijn onderworpen aan de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde tegen het huidige tarief. Externe diensten op de locatie van het evenement worden rechtstreeks met het organiserende bedrijf afgerekend.

§ 4 BETALINGSVOORWAARDEN EN ANNULERING

Bij het afsluiten van het contract is een voorschot van 30% van de huurprijs en de geboekte extra diensten verschuldigd. Het resterende bedrag moet binnen 14 dagen na de factuurdatum worden betaald. Facturen worden uitgegeven in de maand van het betreffende evenement. Indien het voorschot niet tijdig wordt ontvangen, heeft de organisator het recht de exposant geheel of gedeeltelijk uit te sluiten van het evenement en de bijbehorende mediadiensten. Een restitutie of terugbetaling van niet gebruikte diensten is uitgesloten. Tot 8 weken vóór aanvang van het evenement is een annulering van het evenementcontract mogelijk. Hiervoor is 30% van de overeengekomen vergoeding (huur en geboekte extra diensten) als annuleringskosten verschuldigd. Daarna is een opzegging van het evenementcontract niet meer mogelijk.

§ 5 VERLOOP VAN HET EVENEMENT

De exposant kan de stand zelf inrichten, in het bijzonder indien hij besloten heeft bepaalde diensten te annuleren overeenkomstig § 1. In ieder geval is de exposant daarbij verplicht zich te houden aan de respectievelijke eisen en specificaties van de organisator. De exposant is dan verantwoordelijk voor de opbouw en afbraak en de standuitrusting. De stand moet tijdens de openingsuren van de bezoekers goed uitgerust en bemand zijn met deskundig personeel. Demontage-activiteiten vóór het officiële einde van het evenement zijn niet toegestaan. YOURCAREERGROUP GmbH heeft het recht om een contractuele boete van € 500 in rekening te brengen voor elke overtreding van dit reglement door de exposant. De exposant dient er zorg voor te dragen dat na afloop van het evenement alle door hem meegebrachte of in de loop van het evenement ontvangen voorwerpen en documenten weer door hem worden verwijderd of meegenomen. Indien de exposant niet onmiddellijk voldoet aan zijn verplichting om alles te ruimen, zal de evenementenorganisator het weghalen en de opslag op kosten van de exposant uitvoeren. Bij meer dan 0,5 m³ afval (restafval, karton, papier en plastic verpakkingen) wordt de exposant € 25,00 per 0,5 m³ of een deel daarvan in rekening gebracht. De exposant mag zijn eigen reclamemateriaal meenemen. Het gebruik van reclamemateriaal, reclameborden en alle soorten presentatiemiddelen is echter uitsluitend beperkt tot de daarvoor bestemde ruimten. Voor het gebruik van reclamemateriaal buiten de door de exposant gehuurde ruimtes is de uitdrukkelijke toestemming van de organisator vereist. De exposant is verplicht alle instructies van de organisator met betrekking tot de organisatie en het verloop van het evenement op te volgen.

§ 6 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

Vorderingen voor door de exposant geleden schade of voor schade aan door de exposant ingebrachte zaken zijn uitgesloten. Dit geldt niet als in geval van opzet, grove nalatigheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door eenvoudige nalatigheid voor contracttypische, te voorziene schade, de aansprakelijkheid op juridische gronden dwingend verplicht is. De exposant vrijwaart de organisator voor aanspraken van derden waarvoor de exposant verantwoordelijk is. Bij meegebrachte artikelen, met name technische presentatiemiddelen, is het de verantwoordelijkheid van de exposant om ervoor te zorgen dat er een passende verzekering wordt afgesloten. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten die zich tijdens de advertentiecampagne voordoen, tenzij de fout duidelijk te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van de organisator. Indien het evenement niet kan worden gehouden wegens overmacht, staking of politieke gebeurtenissen, zijn schadeclaims van de exposant jegens de organisator in het algemeen uitgesloten.

§ 7 OVERIGE

Bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering is Düsseldorf. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten altijd schriftelijk worden bevestigd door de organisator. Het contract blijft bindend, zelfs als afzonderlijke punten in de overige voorwaarden niet effectief zijn. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

VI. SEMINARREEKSEN

§ 1 ONDERWERP VAN HET CONTRACT

YCG biedt regelmatig seminars aan over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen. Het onderwerp van het contract is de deelname aan deze seminars.

§ 2 AFSLUITING VAN HET CONTRACT

Het contract komt tot stand wanneer YCG de deelname schriftelijk of per e-mail bevestigt.

§ 3 OPZEGGING / ANNULERING

Deelname aan het seminar kan tot 14 dagen voor de datum van het seminar gratis schriftelijk worden geannuleerd. In geval van niet verschijnen of te laat annuleren is de volledige deelnamekosten plus btw verschuldigd. De deelnemer kan de inschrijving te allen tijde overdragen aan een vertegenwoordiger.

YCG behoudt zich het recht voor om het evenement tot 7 dagen voor aanvang van het seminar te annuleren bij gebrek aan een minimum aantal van 10 deelnemers. Als de spreker op korte termijn ziek wordt, wordt het seminar op een andere dag gehouden.

§ 4 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

Claims voor schade geleden door de deelnemer zijn uitgesloten. Dit geldt niet als in geval van opzet, grove nalatigheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door eenvoudige nalatigheid voor contracttypische, te voorziene schade, de aansprakelijkheid op juridische gronden dwingend verplicht is.

§ 5 OVERIGE

Bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering is Düsseldorf. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten altijd schriftelijk worden bevestigd door de organisator. Het contract blijft bindend, zelfs als afzonderlijke punten in de overige voorwaarden niet effectief zijn. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

YCG ORDERVERWERKING

1. ORDERVERWERKING

1.1 In het kader van de diensten conform nr. 1.8 van de productgerelateerde Algemene Voorwaarden (I. ADVERTENTIES) en onder II.1 van de Bijzondere Reclameproducten (VIDEO-SOLLICITATIEDIENST) verwerkt YCG ten behoeve van de klant persoonlijke gegevens in de zin van artikel 28 AVG in overeenstemming met de volgende bepalingen voor het in elk geval beschreven doel. YCG verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de opdracht en volgens de gedocumenteerde instructies van de klant, tenzij er sprake is van een uitzonderlijk geval volgens artikel 28 lid 3 a) AVG/DSGVO.

1.2 YCG verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de opdracht en volgens de gedocumenteerde instructies van de klant, tenzij er sprake is van een uitzonderlijk geval volgens artikel 28 lid 3 a) AVG/DSGVO.

1.3 De orderverwerking wordt uitsluitend uitgevoerd in de lidstaten van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, tenzij anders is bepaald en een overdracht overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 44 tot 49 AVG/DSGVO is toegestaan. Reeds bij het sluiten van het contract wordt de opdracht gegeven om persoonsgegevens in het kader van de conform alinea ‎3.3 te treffen maatregelen door te geven aan de verdere orderverwerker Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, USA conform paragraaf 5 hieronder. De verzending is op grond van art. 45 AVG/DSGVO toegestaan, aangezien Akamai Technologies, Inc Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active worden ingezien.

1.4 De duur van de verwerking van de contractgegevens komt overeen met de duur van het gebruik van het Klantencentrum volgens I.2.1 van de AV. Voor wat betreft de VIDEO-SOLLICITATIEDIENST is de duur van de gegevensverwerking gelijk aan het gebruik van de VIDEO-SOLLICITATIEDIENST overeenkomstig II.1 van de AV.

1.5 De gegevensbetrokkenen zijn personen die via het YCG-sollicitatieformulier hebben gesolliciteerd op een vacature bij de klant of deelnemen aan een VIDEO-SOLLICITATIEDIENST waarbij de klant gebruik maakt van de VIDEO-SOLLICITATIEDIENST.

1.6 Het soort persoonsgegevens zijn cv-gegevens, in het bijzonder contactgegevens, informatie over opleiding, beroepservaring en kennis en interesses, evenals alle andere gegevens die door de betreffende kandidaat zijn verstrekt en in het geval van gebruik van de VIDEO-SOLLICITATIEDIENST, a) de opgenomen kandidaat-video's, indien een kandidaat-video door de kandidaat is opgenomen in overeenstemming met Deel II. 1. Alt. van de AV (Videosollicitatiedienst), of b) het e-mailadres en de naam van de kandidaat om een live sollicitatiegesprek te voeren overeenkomstig Deel II. 1. Alt. van de AV (VIDEO-SOLLICITATIEDIENST).

1.7 Het onderwerp en het doel van de verwerking is het mogelijk maken dat de sollicitatiegegevens die door de sollicitanten worden ingediend, beschikbaar zijn voor de klant in het YCG Klantencentrum, nadat de klant is ingelogd en daar door de klant kunnen worden ingezien. In het kader van de VIDEO-SOLLICITATIEDIENST is het doel en de bedoeling van de verwerking om de door de sollicitant opgenomen video-sollicitatie op te nemen en door te sturen naar de klant door de video's beschikbaar te stellen in de klantspecifieke account. Als de live sollicitatiefunctie door de klant wordt gebruikt, is het doel en de bedoeling van de verwerking de overdracht van het real-time interactieve online gesprek tussen een kandidaat en een of meer vragenstellers.

2. PLICHTEN VAN DE KLANT ALS OPDRACHTGEVER

2.1 Volgens artikel 4 nr. 7 AVG/DSGVO is de klant in de zin van gegevensbescherming verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die door YCG conform het contract worden verwerkt.

2.2 De Klant zal YCG onmiddellijk en volledig op de hoogte brengen als hij tijdens het onderzoek van de orderresultaten fouten of onregelmatigheden ontdekt met betrekking tot de bepalingen voor gegevensbescherming.

2.3 De klant houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten overeenkomstig art. 30 lid 1 AVG/DSGVO.

3. PLICHTEN VAN YCG ALS CONTRACTANT

3.1 YCG zal de klant onmiddellijk informeren als YCG van mening is dat een instructie in strijd is met de toepasselijke wetgeving. YCG kan de uitvoering van de opdracht opschorten totdat deze door de klant is bevestigd of gewijzigd.

3.2 YCG voldoet aan de bepalingen van dit contract en de relevante wetten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de AVG/DSGVO.

3.3 YCG neemt passende organisatorische en technische maatregelen in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG/DSGVO en in het bijzonder artikel 32 daarvan, om de persoonsgegevens van de betrokken personen en hun rechten en vrijheden te beschermen, rekening houdend met de uitvoeringskosten, de stand van de techniek, het type, de omvang en het doel van de verwerking, evenals de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet en de ernst van het risico. Deze beschermingsmaatregelen zijn opgenomen in het overzicht van technische en organisatorische maatregelen, welke in bijlage 2 is te vinden. De technische en organisatorische maatregelen zijn afhankelijk van de technische vooruitgang en verdere ontwikkeling. In dit opzicht is YCG verplicht om de effectiviteit te controleren en zich dienovereenkomstig aan te passen in geval van vooruitgang volgens de stand van de techniek. Alternatieve veiligheidsmaatregelen zijn toegestaan, mits deze niet onder het veiligheidsniveau van de vastgestelde maatregelen vallen. Wezenlijke veranderingen moeten worden gedocumenteerd en de klant moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Indien de maatregelen zodanig worden gewijzigd dat YCG vanuit het oogpunt van de klant geen gelijkwaardige of hogere bescherming van de gegevens kan garanderen, heeft de klant na het zonder succes geven van instructies het recht op een buitengewone opzegging met betrekking tot de diensten die volgens deze aanvullende voorwaarden zijn vastgelegd voor de orderverwerking. Hetzelfde geldt als dergelijke wijzigingen niet worden gemeld.

3.4 YCG verstrekt de klant de nodige informatie voor de lijst van verwerkingsactiviteiten volgens art. 30 lid 1 AVG/DSGVO en houdt een aparte lijst bij van alle categorieën verwerkingsactiviteiten die in opdracht van de klant worden uitgevoerd volgens art. 30 lid 2 tot 5 AVG/DSGVO.

3.5 Alle personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens die in overeenstemming met de opdracht voor de klant worden verwerkt, zijn verplicht tot geheimhouding conform art. 28 lid 3 b) AVG/DSGVO en moeten worden geïnstrueerd over de bijzondere verplichtingen inzake gegevensbescherming die uit deze opdracht voortvloeien en over de bestaande verplichting om instructies op te volgen of het doel van de verwerking.

3.6 YCG is verplicht om een gegevensbeschermingsfunctionaris in het bedrijf aan te stellen. Zijn/haar huidige contactgegevens zijn gemakkelijk toegankelijk op de homepage van YCG.

3.7 YCG garandeert de bescherming van de rechten van de betrokkenen en ondersteunt de klant in de noodzakelijke mate bij het beantwoorden van verzoeken voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen volgens artikel 12 - 23 AVG/DSGVO. YCG zal de klant onmiddellijk informeren als een betrokkene rechtstreeks contact opneemt met YCG met het oog op informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

YCG ondersteunt de klant bij de uitvoering van effectbeoordelingen op het gebied van gegevensbescherming conform artikel 35 AVG/DSGVO en de daaruit voortvloeiende raadpleging van de toezichthoudende autoriteit conform artikel 36 AVG/DSGVO, voor zover dat nodig is. YCG ondersteunt de klant met betrekking tot de garantie van de meldings- en informatieverplichtingen in geval van inbreuken op de gegevensbescherming in de zin van artikel 33 en 34 AVG/DSGVO.

3.8 YCG zal de klant onmiddellijk in tekstvorm informeren in geval van verstoringen van het bedrijfsproces, vermoedelijke schendingen van de gegevensbescherming volgens artikel 4 nr. 12 AVG/DSGVO in verband met gegevensverwerking of andere onregelmatigheden bij de verwerking van gegevens voor de klant. YCG moet in overleg met de klant passende maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen en mogelijke negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken, voor zover de schending van de gegevensbescherming onder de verantwoordelijkheid van YCG viel.

3.9 In het geval van onderzoeken van de gegevensbeschermingsautoriteiten bij YCG moet de klant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht voor zover deze onderzoeken betrekking hebben op het voorwerp van het contract.

3.10 Indien YCG voornemens is om klantgegevens te verwerken - inclusief een doorgifte naar een derde land of naar een internationale organisatie - zonder dat YCG daartoe opdracht heeft gekregen van de klant, d.w.z. omdat YCG daartoe verplicht is volgens artikel 28 lid 3 zin 1 a AVG/DSGVO, zal YCG de klant onmiddellijk informeren over het doel, de juridische reden en de betreffende gegevens, voor zover en zolang YCG dit niet wettelijk verboden is.

4. VERIFICATIES, INCLUSIEF INSPECTIES

4.1 YCG verstrekt de klant alle noodzakelijke informatie om de verplichtingen die in dit contract zijn vastgelegd, te bewijzen. YCG stelt de klant vóór aanvang en gedurende de looptijd van dit contract in staat om na redelijke voorafgaande kennisgeving en tijdens de normale kantooruren (9:00-18:00 uur) inspecties uit te voeren, inclusief inspecties conform artikel 28 lid 3 h) AVG/DSGVO. De klant heeft het recht om zichzelf, of door gebruikmaking van geschikte derden die gebonden zijn aan het beroepsgeheim, ervan te vergewissen dat de technische en organisatorische maatregelen vóór en tijdens de uitvoering van de order in acht worden genomen, na tijdige kennisgeving op het bedrijfsterrein tijdens de normale kantooruren, zonder dat de bedrijfsvoering wordt verstoord. De resultaten van deze controles worden gedocumenteerd en moeten door beide partijen worden ondertekend.

4.2 Om de technische en organisatorische maatregelen aan te tonen kan YCG ook actuele certificaten, rapporten of uittreksels uit rapporten van onafhankelijke instanties (bijv. auditor, revisie, gegevensbeschermingsfunctionaris, IT-beveiligingsafdeling, gegevensbeschermingsauditors, kwaliteitsauditors) of een passende certificering door een IT-beveiligings- of gegevensbeschermingsaudit (bijv. volgens BSI-Grundschutz) leveren.

5. ANDERE CONTRACTVERWERKERS

5.1 Bij de gunning van de order worden de onderaannemers die zijn opgenomen in de lijst van onderaannemers in bijlage 1, goedgekeurd. YCG kan orders plaatsen bij andere verwerkers (onderaannemers) door de klant vooraf te informeren over de aantrekking of vervanging van nieuwe onderaannemers door middel van een mededeling over de wijziging van de onderaannemersmap in tekstvorm en als de klant binnen 4 weken geen bezwaar maakt. In geval van een bezwaar heeft YCG het recht om het sollicitantbeheer of de diensten te beëindigen conform paragraaf 1.3 van de productgerelateerde voorwaarden van het YCG-klantencentrum.

5.2 YCG moet aan de verwerkende onderaannemers dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opleggen als in deze productgerelateerde voorwaarden voor orderverwerking door YCG, zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de AVG/DSGVO.

5.3 Voor elke verdere uitbesteding door de onderaannemer is de uitdrukkelijke toestemming van de hoofdaannemer nodig (ten minste in tekstvorm); alle contractuele bepalingen in de contractuele keten moeten ook aan de verdere onderaannemer worden opgelegd.

5.4 Diensten die door derden worden gebruikt als nevendiensten bij de uitvoering van het contract, worden niet als onderaanneming beschouwd. Dit omvat bijvoorbeeld telecommunicatiediensten, onderhoud en gebruikersservice, schoonmaakpersoneel, inspecteurs of de verwijdering als afval van gegevensdragers. YCG is echter verplicht om ter garantie en veiligheid van de gegevens van de klant ook in het geval van extern toegewezen aanvullende diensten passende en wettelijk conforme contractuele afspraken te maken en controlemaatregelen te nemen.

6. ANNULERING EN OPZEGGING

Bij het einde van het contract via het YCG-klantencentrum verwijdert YCG de gegevens in de administratie van de aanvrager. In ander gevallen zal YCG de gegevens uiterlijk één jaar na ontvangst van de aanvraag in de administratie van de aanvrager en op verzoek van de klant verwijderen.

Bijlage 1 bij de aanvullende voorwaarden voor YCG0-orderverwerking - Onderaannemerslijst

De onderaannemers van YCG die hieronder worden vermeld, zijn goedgekeurd op het moment dat de bestelling wordt geplaatst:

YOURCAREERGROUP Schweiz GmbH, Lindenstrasse 25, 8302 Kloten, Zwitserland
Diensten:

 • Klantenservice

YOURCAREERGROUP Österreich GmbH, Prinz-Eugen-Straße 8 - 10, 1040 Wien, Oostenrijk
Diensten:

 • Klantenservice

StepStone GmbH, Völklinger Str. 1, 40215 Düsseldorf, Duitsland
Diensten:

 • Hosting en gerelateerde beveiligingsdiensten
 • Backup-diensten
 • Ondersteuning van de klantenservice bij het oplossen van problemen

StepStone GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Duitsland
Diensten:

 • Hosting en gerelateerde beveiligingsdiensten
 • Backup-diensten
 • Ondersteuning van de klantenservice bij het oplossen van problemen

StepStone Continental Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Duitsland
Diensten:

 • Hosting en gerelateerde beveiligingsdiensten
 • Backup-diensten
 • Ondersteuning van de klantenservice bij het oplossen van problemen

StepStone N.V., Koningsstraat 47, Rue Royale, 1000 Brussel, België
Diensten:

 • Hosting en gerelateerde beveiligingsdiensten
 • Backup-diensten
 • Ondersteuning van de klantenservice bij het oplossen van problemen

StepStone Services sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warschau, Polen
Diensten:

 • Ondersteuning van de klantenservice bij het oplossen van problemen

Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching, Duitsland
Diensten:
StepStone gebruikt Akamai in het kader van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen als webapplicatie-firewall en levert daarom content aan websitebezoekers via Akamai om zijn systemen te beschermen.

Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, USA
Diensten: zie bij Akamai Technologies GmbH, Akamai Technologies GmbH schakelt als onderaannemer Akamai Technologies, Inc. in.

Amazon Webservices, Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, USA
Diensten:
Hosting en aanverwante beveiligingsdiensten (die uitsluitend binnen de EU worden verleend)

Cammio GmbH, Alexanderstraße 1-5, 10789 Berlin Diensten: - YCG gebruikt Cammio voor het houden van Video-sollicitatiegesprekken

Bijlage 2 bij de aanvullende voorwaarden voor de van de YCG-orderverwerking
- technisch-organisatorische maatregelen

Technisch-organisatorische maatregelen
1. Vertrouwelijkheid (artikel 32, lid 1, letter b van de AVG/DSGVO)

 • Toegangscontrole: Geen ongeoorloofde toegang tot gegevensverwerkingsapparatuur, gegarandeerd door:
  De datacenters hebben een gelaagde beveiligingsstructuur. De buitengebieden van de datacenters zijn voorzien van hoge veiligheidshekken en -muren. De ingangen worden 24 uur per dag, zeven dagen per week beveiligd door beveiligingspersoneel. De faciliteiten worden bewaakt met beveiligingscamera's. De toegang tot de serverruimtes is beveiligd met magneetkaarten. De systemen worden in afgesloten serverkasten opgeslagen.
  Er bestaan ook uitgebreide veiligheidsmaatregelen op de respectievelijke YCG-locaties. Toegang is alleen mogelijk door middel van magneetkaarten en bezoekers moeten speciale toegang krijgen.
 • Toegangscontrole: Geen onbevoegd systeemgebruik, gegarandeerd door:
  De klant kan uitsluitend toegang krijgen tot de gegevens die in zijn opdracht worden verwerkt (of tot die, tot welke door de klant in wiens opdracht de gegevens worden verwerkt, toegang wordt verleend) nadat hij met het door hem gedefinieerde wachtwoord is ingelogd in het klantengedeelte. YCG slaat de inloggegevens uitsluitend in meervoudig gecodeerde vorm op.
  De gegevensstroom tussen gebruikers en het systeem is standaard van begin tot eind met behulp van het Transport Layer Security (TLS) protocol gecodeerd. YCG gebruikt de diensten van Akamai als een webapplicatiefirewall voor zijn systemen.
  YCG heeft een intern wachtwoordbeleid voor zijn medewerkers, dat onder andere vereist dat wachtwoorden ten minste acht tekens lang moeten zijn en regelmatig moeten worden gewijzigd, niet identiek mogen zijn aan of lijken op de gebruikersnaam, ten minste drie van de volgende vier tekens moeten bevatten: i) hoofdletters, ii) kleine letters, iii) cijfers, iv) symbolen.
 • Toegangscontrole: Geen ongeoorloofd lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen binnen het systeem, gegarandeerd door:
  De toegangsrechten van de klant zijn strikt beperkt tot de gegevens die daadwerkelijk in opdracht van de desbetreffende klant worden verwerkt. Alleen specifiek gedefinieerd YCG-personeel heeft toegang tot de gegevens die namens de klant worden verwerkt, voor zover dit noodzakelijk is voor de systeemadministratie en de klantenservice op verzoek van de klant.
  Het systeem registreert alle gegevensverwerkende handelingen in opdracht van de klant.
 • Scheidingscontrole: Een gescheiden verwerking van gegevens die voor verschillende doeleinden worden verzameld, wordt gegarandeerd door:
  Het YCG-klantencentrum is geschikt voor meerdere klanten, zodat elke ingelogde klant alleen de gegevens kan bekijken die gekoppeld zijn aan zijn account (of die waartoe hij toegang krijgt van de klant namens wie de gegevens worden verwerkt).
 • Pseudonimisering (artikel 32, lid 1, letter a AVG/DSGVO; artikel 25, lid 1 AVG/DSGVO): Is niet relevant, aangezien de klant een niet-gepseudonimiseerde toegang tot de gegevens nodig heeft.

2. Integriteit (artikel 32, lid 1, letter b AVG/DSGVO)

 • Doorgiftecontrole: Geen ongeoorloofd lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen tijdens elektronische verzending of transport, gegarandeerd door:
  Alle gegevens die via openbare netwerken worden verzonden, worden gecodeerd met behulp van het Transport Layer Security (TLS)-protocol
 • Invoercontrole: Vaststelling of en door wie persoonsgegevens zijn ingevoerd, gewijzigd of uit gegevensverwerkingssystemen verwijderd, gegarandeerd door:
  Het YCG-systeem legt de activiteiten van elke inlog en uitlog in een logboek vast.

3. Beschikbaarheid en belastbaarheid (artikel 32, lid 1, letter b AVG/DSGVO)

 • Beschikbaarheidscontrole: Bescherming tegen toevallige of opzettelijke vernieling of verlies, gegarandeerd door:
  Er worden antivirusprogramma's en firewalls gebruikt. YCG gebruikt Akamai's diensten als een webapplicatie-firewall voor zijn systemen.
  De hosting-omgeving is uitgerust met brandmelders, waterlekdetectoren en verhoogde vloeren. Temperatuur en luchtvochtigheid worden constant bewaakt om vooraf gedefinieerde waarden aan te kunnen houden. Er is een ononderbroken stroomvoorziening van minstens 72 uur.
 • Een snel herstel (artikel 32, lid 1, letter c AVG/DSGVO), wordt gegarandeerd door
  Back-up-procedures;
  Een ononderbroken stroomvoorziening (UPS);
  Aparte opslag;
  Nood- en rampenplannen;
  Personeelstraining;

4. Procedures voor regelmatige toetsing, beoordeling en evaluatie (artikel 32, lid 1, letter d AVG/DSGVO; artikel 25, lid 1, AVG/DSGVO), wordt gewaarborgd door:

 • YCG voert regelmatig controles uit met externe dienstverleners om de normen en processen voor gegevensbeveiliging te evalueren. Er worden regelmatig netwerkpenetratietesten uitgevoerd.
 • We volgen en controleren de logboeken op twee niveaus voordat het betreffende verzoek onze applicatieservers bereikt. Dit wordt gedaan op een firewall- en een webapplicatie-firewall-niveau. Dit stelt ons in staat om eventuele ongebruikelijke verzoeken aan de database te analyseren en te blokkeren op het niveau van de gegevensvoorziening, waardoor SQL-injectiepogingen worden voorkomen. Het systeem zelf legt mislukte aanmeldingspogingen in het logboek vast als het verzoek via de firewall en WAF werd gedaan.
 • Onze databeschermingsmaatregelen worden voortdurend gecontroleerd in een PDCA-cyclus.

Düsseldorf, 31-07-2020